Annonser

Medlemskap i terrororganisation

Advokatsamfundet sågar nytt kriminaliseringsförslag

Efter Lagrådets hårda kritik mot planerna på att kriminalisera medlemskap i terroristorganisationer försöker nu regeringen på nytt. Men Advokatsamfundet avstyrker även det nya förslaget.

Redan i början av året fick Lagrådet pröva ett förslag om kriminalisering av medlemskap i en terroristorganisation. Lagrådet ansåg dock, liksom Advokatsamfundet, att förslaget stod i strid med den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Efter omarbetning har nu regeringen presenterat ett nytt utkast till lagrådsremiss på området. I stället för att kriminalisera medlemskap föreslår nu regeringen ett straffansvar för den som har ”vissa former av samröre med en terroristorganisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen”. Bland de former av samröre som kriminaliseras finns att förse organisationen med vapen eller annan utrustning och att upplåta lokal eller mark.

Utkastet har under sommaren remissbehandlats, med blandat resultat. Flera remissinstanser pekar på att även det modifierade förslaget kan strida mot föreningsfriheten.

Advokatsamfundet hör till de hårdaste kritikerna, och avstyrker även det nya förslaget. I remissvaret pekas på att de föreslagna lagreglerna ”i praktiken innebär en begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten”. Samfundet anser också att förslaget om ett samröresbrott är allt för oklart formulerat, och att proportionaliteten kan ifrågasättas.