Annonser

FRA-lagen träder i kraft - utan integritetsskydd

Från och med årsskiftet träder den så kallade FRA-lagen i kraft, men utan de integritetsskyddande förbättringar av lagen som många av kritikerna räknat med.

Signalspaningslagen antogs i riksdagen den 18 juni efter en intensiv debatt. Sedan alliansen i september presenterat en lista om femton punkter för ett förbättrat integritetsskydd i lagen tystnade debatten nästan helt. Men det är ännu mycket osäkert om förbättringarna hinner införas innan FRA börjar spana i kabel.

Att alliansens femton förbättringspunkter skulle hinna införas i lagen som träder i kraft vid årsskiftet är uteslutet. Men enligt vad tidskriften Advokaten erfar hoppas man på regeringskansliet att kunna lägga fram ett ”förbättrat” lagförslag för riksdagen att ta ställning till innan lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft den 1 oktober 2009 – och FRA får tillgång till teleoperatörernas data.

– Debatten är inte död än, konstaterade Clarence Crafoord från Centrum för rättvisa, CFR, när han vid ett seminarium i slutet av november konstaterade att alliansens femton punkter ännu inte inkluderats i lagen.

Även advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg deltog i seminariet om FRA-lagens eftersvall, som arrangerats av CFR.
– Konsekvensen blir att förtroendet för myndigheterna faller när man tvingar igenom lagar som på ett omotiverat sätt inkräktar på människors integritet, varnade hon. Anne Ramberg uttryckte också stark kritik mot hur lagstiftningsprocessen gått till i det aktuella fallet.

CFR lämnade i somras in ett klagomål till Europadomstolen för mänskliga rättigheter om signalspaningslagen. Men då alliansen med sin femtonpunktslista inkluderat alla de punkter som CFR själva listat som krav för att acceptera lagen övervägde CFR att återkalla klagomålet. Slutsatsen blev dock att eftersom man valde att inte skjuta på ikraftträdandet låta klagomålet stanna för prövning.             

Gabriella Westberg     

FAKTA Det gäller från 1 januari 2009
Bland annat att FRA:s nuvarande verksamhet blir lagreglerad, samt att kontrollorganet Försvarets underrättelsenämnd, FUN, får ökade resurser för att förbättra kontrollen. FRA måste efter årsskiftet söka tillstånd även för den riktade signalspaning som sker i etern, något som inte varit fallet förut.

FAKTA Det gäller från 1 oktober 2009
Då träder lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den innebär att teleoperatörerna tvingas lämna ut data från kabeltrafiken till FRA. Lagen om elektronisk kommunikation röstades också igenom i riksdagen den 18 juni 2008, och det är i egentlig mening först när den lagen träder i kraft som alla integritetsskyddande förbättringar bör vara klara.