Annonser

Bättre ansvarsförsäkring från nyår

Advokater är skyldiga att ha ett tillräckligt försäkringsskydd. Från årsskiftet kan fler advokater få detta genom samfundets tilläggsförsäkring, när det maximala försäkringsbeloppet höjs från 27 till 47 miljoner kronor.
Alla advokater omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring. Premien för denna ingår i den årliga serviceavgiften till samfundet. Den obligatoriska försäkringen har ett maximalt försäkringsbelopp på 3 miljoner kronor.

Under 2008 har Advokatsamfundet handlat upp ansvarsförsäkringen på nytt, med hjälp av försäkringsmäklaren Willis AB.
– Samtliga inbjudna försäkringsbolag lämnade väl genomarbetade offerter och upphandlingen resulterade i bättre villkor, säger Anders Bergsten på Willis AB.

Från och med den 1 januari 2009 halveras självrisken i den obligatoriska ansvarsförsäkringen från två till ett basbelopp, alltså 42 800 kronor för 2009. Försäkringsgivare är liksom tidigare Länsförsäkringar.

Rose Marie Lundström i Advokatsamfundets arbetsgrupp avseende försäkringar förklarar att en stor del av de krav som riktas mot advokatbyråer stannar inom eller obetydligt överstiger självrisken.
– För byrån blir det förstås kännbart att betala skadorna helt eller till stor del ”ur egen ficka” och det är lätt hänt att försäkringen upplevs som mindre meningsfull. Det känns riktigt bra att självrisken nu kunnat halveras så att försäkringen kan fylla sitt syfte i ännu flera fall, säger hon.

Försäkringsbeloppet på 3 miljoner kronor räcker för en stor del av advokatbyråerna. Men många, inte minst affärsjuridiska byråer som biträder i stora transaktioner, måste teckna ytterligare försäkringar för att få ett fullgott skydd. Detta krävs också enligt de nya vägledande reglerna om god advokatsed.

Advokatsamfundet erbjuder därför en tilläggsförsäkring, som också den förändras från årsskiftet. Bland annat höjs det maximala försäkringsbeloppet, av Advokatsamfundets tillhandahållna försäkring, från 27 till 47 miljoner kronor. Advokaterna kan därmed totalt sett få ett skydd på upp till 50 miljoner kronor för ren förmögenhetsskada, utan att särskild due diligence av advokatbyrån erfordras.

– Genom höjningen av försäkringsbeloppet kommer nu fler att kunna klara försäkringsbehovet inom ramen för Advokatsamfundets försäkring. En gruppförsäkring innebär ju normalt fördelaktigare premier och andra villkor liksom en enklare hantering, säger Rose-Marie Lundström.

Från och med 2009 är Länsförsäkringar ansvarigt även för denna försäkring.

Genom willis kan advokater också teckna en kontorsförsäkring, med If som försäkringsgivare. Kontorsförsäkringen omfattar bland annat egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, allmänt ansvar och rättsskydd. Ungefär 650 advokatbyråer har idag tecknat denna försäkring. Det stora intresset gör det lättare att hålla nere premierna för försäkringen.

Intresset för sjukvårdsförsäkringen och avbrottsförsäkringen vid arbetsoförmåga är också fortsatt stort. Sedan den 1 januari 2008 erbjuder Willis också en rehabiliteringsförsäkring. Försäkringen innebär att den som blir sjukskriven får hjälp på flera sätt för att snabbt komma tillbaka i arbete. Länsförsäkringar är försäkringsgivare för samtliga dessa försäkringar.    

Ulrika Brandberg

För mer information, kontakta Willis på telefon 08-5463 5960 eller advokatservice@willis.com.

Nyheter ansvarsförsäkringar 2009
• Självrisken i den obligatoriska försäkringen sänks till ett basbelopp.
• Det maximala försäkringsbeloppet i tilläggsförsäkringen höjs till 47 miljoner kronor.
• Tilläggsförsäkringen omfattar styrelseuppdrag. Från nyåret krävs inte längre att försäkringsbolaget godkänner styrelseuppdrag i börsföretag eller finansiella institutioner. Den som inte behöver skydd för externa styrelseuppdrag kan välja bort detta skydd och får då en sänkning av premien med 20 procent.
• Om byrån läggs ned finns idag en möjlighet att teckna en avvecklingsförsäkring för ett år i taget. Från årsskiftet tecknas den försäkringen i stället med ett efterskydd för en tioårsperiod och till engångspremie.