Annonser

Debatten måste föras på ett respektfullt sätt

Riksåklagare Petra Lundh bemöter advokat Thomas Olssons debattinlägg i Advokaten nr 4. Olsson skrev att åklagare uppträdde hånfullt, och han efterlyste riktlinjer för hur anställda vid Åklagarmyndigheten ska förhålla sig till andra aktörer i rättssystemet.

Petra Lundh skriver att åklagarväsendet sedan flera år har etiska riktlinjer. Lundh poängterar att debatten måste föras på ett respektfullt sätt och med förståelse för varandras yrkesroller. Det handlar ytterst om förtroendet för hela rättsväsendet.

Jag delar Thomas Olssons uppfattning att det är viktigt att rättsväsendets aktörer bemöter varandra med respekt. Det var också skälet till att Mia Edwall Insulander och jag, tillsammans med hovrättspresident Anders Perklev, under 2020 återupptog diskussionerna om stämningen i rättssalen. Vid ett par möten samlades ett 20-tal åklagare, advokater och domare för att diskutera de gemensamma handlingsregler för åklagare och advokater som togs fram 2016. De resulterade i delvis omarbetade regler som nu alltså också omfattar domarna. Diskussionerna var mycket konstruktiva. Reglerna syftar till att ge de professionella aktörerna i en rättegång goda förutsättningar att behandla varandra med respekt och förståelse för varandras olika yrkesroller.

Inom åklagarväsendet har vi sedan flera år tillbaka etiska riktlinjer som innebär att alla medarbetare bör uttrycka sig på ett sätt så att objektiviteten och opartiskheten inte kan ifrågasättas. Riktlinjerna innebär också att medarbetarna, med bibehållande av sin yttrande- och åsiktsfrihet, bör uppträda på ett sådant sätt att han eller hon inte riskerar att förtroendet för åklagarväsendet skadas.

Jag tycker att det är viktigt att vi kan ha en öppen debatt med högt i tak, men att debatten självfallet måste föras på ett respektfullt sätt och med förståelse för varandras yrkesroller. Det handlar ytterst om förtroendet för hela rättsväsendet.

I den gemensamma arbetsgruppen om stämningen i rättssalen kommer vi att fortsätta våra diskussioner. Det finns säkert anledning att utvidga diskussionerna till att även omfatta dessa frågor.

Petra Lundh
Riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare sedan 2018. Riksåklagaren är landets högsta åklagare och chef för Åklagarmyndigheten.