Annonser

Enkät

Advokatbyråerna ser ökad efterfrågan

Efterfrågan på klimaträttslig rådgivning ökar, och de affärsjuridiska byråerna vill vara med och hjälpa klienterna. Behoven ser dock lite olika ut i olika branscher och därmed på olika byråer. Det visar Advokatens enkät till några större advokatbyråer. 

Foto: Istock

Advokaten frågade tio stora och medelstora affärsjuridiska advokatbyråer om hur de arbetar med klimaträtten och vilken efterfrågan de ser. Åtta av byråerna svarade, och samtliga dessa uppger att de arbetar med rådgivning inom klimaträtt. 

Alla de svarande byråerna uppger också att efterfrågan på klimaträttslig rådgivning har ökat under de senaste tio åren. Någon byrå uppger att efterfrågan ökat något, medan andra beskriver en kraftig ökning. Variationen kan troligen förklaras med att byråerna har något olika inriktningar, och att byråer som arbetar mycket med exempelvis energi och transport har märkt en kraftigare och tidigare ökning av efterfrågan än transaktionsinriktade byråer.

Alla byråerna förutspår också en fortsatt ökad efterfrågan på klimaträttslig rådgivning och be­skriver hur klimatfrågorna blir allt mer central för klienterna.  De klimaträttsliga frågorna uppkommer inom en rad olika områden. Efterfrågan sägs i stor utsträckning vara driven av klienternas behov, men även medarbetarnas eget engagemang i klimatfrågan, byråernas strävan ­ efter att vara proaktiva i sin rådgivning och EU:s ­intensiva lagstiftningsarbete nämns som pådrivande faktorer. 

Den organisatoriska frågan, alltså vem som har ansvaret för klimaträtten på byrån, har advokatbyråerna hanterat på en rad olika sätt. 

I tidningen kunde du läsa ett urval av hur respektive byrå svarat på frågorna om organisation samt hur de ser på advokatbyråers ansvar för att motverka klimatförändringarna. Här på Advokatens webbplats, www.advokaten.se, kan du läsa svaren på samtliga frågor. 

Läs byråernas svar här nedanför. 

Wistrand

Lindahl

Delphi

Vinge

Mannheimer Swartling

Gernandt & Danielsson

Cederquist

Foyen

Wistrand

Erbjuder ni rådgivning kring klimatfrågor till era klienter?
Ja, vi erbjuder rådgivning kring klimatfrågor. Vår långa och etablerade erfarenhet inom miljö- och energirätt, som sträcker sig tillbaka till 1990-talet, har rustat oss väl för att hantera de ökande kraven och behoven inom detta område. 

Varifrån kommer initiativet till att ta upp klimatfrågorna? 
Från början var det drivet av våra klienters efterfrågan. Vi arbetade med klienter inom branscher där klimat och miljö var avgörande från ett tidigt skede. Men ganska snart insåg vi att för att kunna tillhandahålla den bästa möjliga rådgivningen behövde vi bygga upp intern kompetens och driva agendan inom området. Vi var tidiga med att etablera en dedikerad arbetsgrupp inriktad på miljö och energi som även idag utgör kärnan i vårt arbete med miljöfrågor. Samtidigt ser vi att miljöfrågorna sträcker sig över så gott som alla sektorer och flera rättsområden idag. Idag är det en integrerad del av vår verksamhet att vara experter inom klimatfrågor och att erbjuda rådgivning och utbildning inom miljöområdet. 

Hur har efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning utvecklats under de senaste tio åren?
Efterfrågan har ökat och fortsätter att göra så. Klimatrelaterade frågor har blivit alltmer integrerade i olika områden. Den ökade regleringen inom miljö och klimat, tillsammans med samhällets omställning mot hållbarhet, har ökat efterfrågan på juridiska vägledning. Dessutom har ESG-kriterier blivit alltmer betydelsefulla i företagsstrategier och investeringsbeslut, vilket ytterligare ökar behovet av juridisk rådgivning för att hantera klimatrelaterade frågor på ett strategiskt och effektivt sätt. 

Vi ser detta som positivt och som en del av vårt ansvar att bistå våra klienter i att navigera rätt i dessa frågor.

Inom vilka områden aktualiseras klimatfrågorna?
Exempelvis i samband med företagsförvärv (hållbara investeringar) och vid finansiering (grön finans) av olika projekt. Frågan uppkommer även i samband med miljötillståndsprövningar och offentliga upphandlingar. Frågan är även högaktuell för rederinäringen och inom transportbranschen i övrigt. Vidare arbetar vi mycket med frågor relaterade till energireglering och energieffektivisering och med förnybar energi såsom sol-, vatten- och vindkraft, vilka liksom utsläppsrättshandel är naturligt kopplade till klimatfrågor. Vi jobbar också en hel del med kemikaliefrågor och också med frågor kopplade till sanering av förorenade områden. Vidare har konsumentverket också blivit allt mer aktivt i sin tillsyn över klimatpåståenden som görs i marknadsföring. Vi hjälper klienter med granskning för att parera risker med och i samband med tillsyn av sådana påståenden. 

Hur har ni organiserat ansvaret för klimatjuridiken inom byrån?
Det huvudsakliga ansvaret vilar inom vår miljö- och energigrupp som är de som främst kommer i kontakt med frågorna. Frågor kopplat till klimat och hållbarhet aktualiseras däremot inom många områden varför exempelvis våra experter inom andra områden som marknadsrätt, fastighet, bank- och finansrätt, sjö- och transporträtt och M&A också arbetar aktivt med frågorna.
 
Vilket ansvar har affärsjuridiska byråer för att motverka klimatförändringarna?
Som advokatbyrå och juridisk rådgivare är vi en integrerad del av samhället och har därmed en naturlig del i ansvaret för att bidra till en hållbar miljö. I vår rådgivning innebär detta att vi har en roll i att hjälpa företag att navigera i klimatrelaterade frågor och att skapa värde för våra klienter genom att underlätta deras efterlevnad av högt ställda regulatoriska krav och främja ökad affärsnytta. Det är vår övertygelse att genom att erbjuda expertis inom klimatfrågor och hållbarhetsrelaterade juridiska frågor, spelar vi en viktig roll i att motverka klimatförändringarna och främja en mer hållbar framtid för våra klienter och samhället i stort.
 
Vilken utveckling för den klimaträttsliga rådgivningen ser du inom er byrå under de närmaste tio åren?
Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt i efterfrågan på klimaträttslig rådgivning, drivet av det eskalerande hotet mot klimatet, ökade regleringar och samhällets ökande fokus på klimatomställning. I takt med denna tillväxt förutser vi att fler upphandlingar och anbudsförfrågningar kommer att kräva bevis för expertkompetens inom området. Detta betonar behovet av kontinuerlig kompetensförsörjning, både genom rekrytering av specialiserade talanger och genom intern utveckling av kompetens inom det klimaträttsliga området. Det är avgörande att vi som byrå är rustade med den nödvändiga expertisen för att möta de ökade kraven och förväntningarna från våra klienter och marknaden i stort.

Lindahl

Erbjuder ni rådgivning kring klimatfrågor till era klienter?
Ja.
 
Varifrån kommer initiativet till att ta upp klimatfrågorna?
Det kan se ut på olika sätt beroende på vilken typ av ärende det handlar om. I den rådgivning som lämnas inom ramen för miljörättsgruppen så är det en naturlig del i uppdraget att frågor kopplade till klimatfrågor måste beaktas i tillståndsprocesser och i den löpande rådgivningen till klienter. I den delen är det inget som klienten behöver efterfråga utan rådgivningen ingår i de frågor som behöver tas om hand av oss. 

När det handlar om rådgivning i transaktioner är sådan rådgivning ibland något som efterfrågas och särskilt sedan de nya kraven på hållbarhetsrapportering trätt i kraft. Det efterfrågas också i högre grad rådgivning kopplat till klimatrelaterade frågor (men även andra hållbarhetsfrågor) när det handlar om upphandlingar samt exempelvis vid ingående av leveransavtal och entreprenadavtal. 
Inom ramen för rådgivning om finansieringsupplägg och tillämpningen av EU:s taxonomi har vi sett en ökning av frågor kopplade till förutsättningar för grön finansiering. 

Hur har efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning utvecklats under de senaste tio åren?
Lindahl har sett en ökning av efterfrågan under de senaste tio åren. 
 
Inom vilka områden aktualiseras klimatfrågorna?
Miljörätt, energi, fastighetsrätt, compliance, bolagsrätt och transaktioner samt inom ramen för offentlig upphandling och annan kontraktsrätt. 
 
Hur har ni organiserat ansvaret för klimatjuridiken inom byrån?
Ansvaret ligger i första hand på vår miljörättsgrupp. Men vi har också etablerat en grupp för hållbara affärer som består av en sammansättning jurister med många olika kompetenser. Alla som är med i denna grupp har ett genuint intresse för hållbarhet och en förståelse för de affärsjuridiska aspekter som bör övervägas i ett framgångsrikt ESG-arbete, där klimatfrågor är en del av företagens miljöpåverkan. 
 
Vilket ansvar har affärsjuridiska byråer för att motverka klimatförändringarna?
 Advokatbyråer har ett ansvar att motverka klimatförändringar såväl i den egna verksamheten som i rådgivningen. I fråga om den egna verksamheten handlar det om att se över verksamhetens egen påverkan på klimatförändringarna och sätta upp mål för att minska denna påverkan. När det handlar om rådgivningen har en affärsjuridisk byrå ett ansvar mot sina klienter att vara uppdaterad på såväl internationell rätt som nationell rätt som påverkar klienternas verksamheter. Det finns också ett ansvar att ha kunskap om så kallad soft law för att kunna företräda våra klienter på bästa sätt i förhandlingar och att kunna bistå med strategisk rådgivning.    
 
Vilken utveckling för den klimaträttsliga rådgivningen ser du inom er byrå under de närmaste tio åren?
Vi ser att den klimaträttsliga rådgivningen kommer att öka och tillsammans med övrig hållbarhetsjuridik bli central för den rådgivning som en affärsjuridisk byrå bistår med. Vi tror också att bl.a. de nya reglerna om företagens hållbarhetsrapporteringen innebär att det kommer att bli en ökad detaljeringsgrad i olika typer av leverantörsavtal, entreprenadavtal, upphandlade kontrakt, gällande vad varan/tjänsten medför för klimatpåverkan och vad som ska redovisas till köparen/beställaren.

Delphi

Erbjuder ni rådgivning kring klimatfrågor till era klienter?
Ja, det gör vi.

Varifrån kommer initiativet till att ta upp klimatfrågorna?
Det är en blandning. En viktig roll för oss som rådgivare är att hålla våra klienter uppdaterade på vad som gäller inom deras respektive verksamhet. Det är därför naturligt att vi diskuterar nya och kommande regleringar och på så sätt gemensamt identifierar relevanta områden. I och med ökade regleringar avseende hållbarhet, bl.a. kraven på hållbarhetsrapportering, har allt fler bolag fått upp ögonen för klimatfrågorna. 
 
Hur har efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning utvecklats under de senaste tio åren?
Behovet och efterfrågan av rådgivning inom klimatområdet har definitivt ökat. Vi ser en ökad förfrågan bland annat till följd av att våra klienters hållbarhetsarbete, som tidigare drivits av egna initiativ, i allt större utsträckning regleras i direktiv och förordningar. 

Inom vilka områden aktualiseras klimatfrågorna?
Tidigare var klimatfrågorna framför allt tätt kopplade till miljörätten. Numera är klimat- och hållbarhetsfrågorna en viktig del av de flesta större verksamheters strategier och kommunikation. På så sätt involveras även andra områden än miljörätten och vi ser att klimatpåverkan aktualiseras i exempelvis marknadsföring, finansiering, produktutveckling och risk- och compliance.

Hur har ni organiserat ansvaret för klimatjuridiken inom byrån?
Den rena klimatjuridiken hanteras inom Delphis miljögrupp. När det kommer till hållbarhetsfrågor i stort har vi startat upp en tvärfunktionell grupp för ESG-frågor (Environmental, Social and Governance). Eftersom hållbarhetsregleringen påverkar våra klienter på så många olika sätt behöver även vi som rådgivare kunna skapa oss en helhetsbild och dra nytta av varandras expertområden.

Vilket ansvar har affärsjuridiska byråer för att motverka klimatförändringarna?
Alla bolag har ett ansvar för att motverka klimatförändringarna, advokatbyråer är inget undantag och vi arbetar givetvis med klimatfrågor i vårt eget hållbarhetsarbete. Vi analyserar vårt klimatavtryck, arbetar med reducerande åtgärder och klimatkompenserar vårt utsläpp.

I vår rådgivning vill även hjälpa våra klienter göra medvetna val och vara ett bollplank i hur vi tillsammans kan hitta mer hållbara sätt att arbeta på, här har vi en viktig roll att spela.

Vilken utveckling för den klimaträttsliga rådgivningen ser du inom er byrå under de närmaste tio åren?
Vi bedömer att klimat och hållbarhet kommer att fortsätta utvecklas som en viktig fråga för våra klienter och att de ökade hållbarhetsregleringarna innebär att allt fler bolag behöver hjälp och rådgivning i dessa frågor. Den klimaträttsliga rådgivningen utvecklas på flera olika områden, allt från ”traditionella miljörättsliga” tillståndsprocesser i vilka elektrifiering och utsläpp i allt större omfattning beaktas till mer globala perspektiv i förhållande till exempelvis produktutveckling med tillhörande leverantörskedjor.  

Till följd härav kommer klimat och hållbarhetsfrågor in i ”finrummet” och upp på styrelsens dagordning på ett annat sätt än tidigare. På samma sätt påverkar taxonomin dem som normalt inte kommer i kontakt med miljöfrågor, så som bank och finans, marknadsrätt och M&A. Det är mycket spännande som händer på området och vi ser fram emot att vara en del av den resan. 

Vinge

Erbjuder ni rådgivning kring klimatfrågor till era klienter?
Ja. Långsiktig hållbarhet är en integrerad del av vårt fullserviceerbjudande. 


Varifrån kommer initiativet till att ta upp klimatfrågorna? 
Initiativet är dubbelriktat. Genom vårt så kallade Vinge Tomorrow-initiativ vägleder vi där relevant gärna proaktivt genom att ge möjlighet att välja klimatfrämjande avtalsbestämmelser i vissa av våra vanligt förekommande avtal. Samtidigt ser vi ett ökat intresse från våra klienter för rådgivning i hållbarhetsfrågor. 

Hur har efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning utvecklats under de senaste tio åren?
Vi upplever ett visst mått av ökad efterfrågan, men framförallt ser vi att karaktären på frågorna vi får skiftat över tid. 

Inom vilka områden aktualiseras klimatfrågorna?
De förekommer inom flertalet uppdragstyper, men inte minst inom olika former av utvecklingsprojekt.

Hur har ni organiserat ansvaret för klimatjuridiken inom byrån?
Rådgivning kring ESG, inklusive klimatrelaterade frågor, är en integrerad del av vårt fullservicekoncept. Vår ambition är med andra ord att våra experter inom olika verksamhetsområden också behärskar relevanta klimatrelaterade aspekter. För att säkerställa att vi följer utvecklingen och kan ligga i framkant har vi samtidigt en virtuell, verksamhetsöverskridande ESG-grupp, samt gruppen Climate Opportunity Group, som främst arbetar med innovation och framåtsiktande spaningar rörande vad våra klienter har nytta av att veta och göra kopplat till klimatmässigt hållbart företagande.

Vilket ansvar har affärsjuridiska byråer för att motverka klimatförändringarna?
Vi ser att vi som alla företag har ett ansvar i vår egen verksamhet, och att vi också kan arbeta proaktivt i vår rådgivning och därigenom dra ytterligare ett strå till stacken. 

Vilken utveckling för den klimaträttsliga rådgivningen ser du inom er byrå under de närmaste tio åren?
Vi tror att behovet kommer att öka.

Mannheimer Swartling

Erbjuder ni rådgivning kring klimatfrågor till era klienter?
Absolut. Rådgivning inom olika klimatrelaterade skeenden är ett viktigt och växande område som genomsyrar arbetet i samtliga byråns verksamhetsgrupper. Givet områdets breda och verksamhetsöverskridande karaktär har vi en branschgrupp, Sustainability & ESG, för att samordna vårt erbjudande. Klimatrelaterad rådgivning är ett av sex fokusområden för gruppen ifråga (övriga fokusområden är energiomställning, human rights, sustainable finance, compliance och styrning, samt hållbara transaktioner). 

Varifrån kommer initiativet till att ta upp klimatfrågorna?
Grunden för vår verksamhet är att vårt erbjudande fortlöpande anpassas till klienternas behov och marknadens efterfrågan. Vårt utbud speglar i stort samhällsutvecklingen och initiativen drivs alltså primärt av klienternas behov från tid till annan. Med hjälp av vårt fullserviceerbjudande har vi även ofta goda förutsättningar att själva föreslå olika initiativ för våra klienter baserat på best practice och en allmän förståelse av olika kommersiella och praktiska klimatrelaterade risker.
 
Hur har efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning utvecklats under de senaste tio åren?
De senaste åren har vi sett en kraftig ökning av efterfrågan vad avser rådgivning med direkt eller indirekt koppling till olika klimatrelaterade skeenden. Vi bedömer att den utvecklingen kommer att fortsätta och accelerera ytterligare. Hållbarhets- och klimatrelaterade kravställningar från aktörer inom i princip samtliga kapitalsegment (publika bolag, offentliga aktörer, institutionella investerare, banker), olika lagstiftningsinitiativ som innebär ökad komplexitet och tuffare krav, makroekonomiska och geopolitiska skeenden, samt inte minst Sveriges unika konkurrensfördelar givet tillgången till grön elektricitet och naturresurser, spår vi kommer att leda till en ännu kraftigare efterfrågan vad avser klimat- och hållbarhetsrelaterad rådgivning. Därtill kommer klimatförändringarna som sådana leda till ett ökat investeringsbehov och en ökad fokus på området. Vi är väl rustade för den förväntade utvecklingen och ser inte att det i sig kommer att påverka sättet vi bedriver vårt arbete mer än att vi över tid kan behöva fokusera ännu mer resurser till området.
 
Inom vilka områden aktualiseras klimatfrågorna?
Området aktualiseras inom samtliga verksamhetsgrupper men på olika sätt och med varierande intensitet. De tre huvudsakliga inriktningarna är transaktioner med direkt koppling till grön teknik och olika energilösningar (inom företagsöverlåtelser eller finansiering), den regulatoriska utvecklingen på såväl nationell som EU-nivå (exempelvis vad avser miljötillståndsprocesser, elanslutningar, hållbarhet, rapportering, sustainable finance eller statsstöd) samt projektrelaterad rådgivning avseende implementering av grön teknik (allt ifrån nyetableringar av helt nya industriella aktörer inom grön teknik, av elproduktion eller Power-2-X till implementering av olika tekniska lösningar för koldioxidinfångning eller minskat beroende av fossil energi). Enskilda projekt innefattar ofta ett brett spektrum av rådgivning såsom miljötillståndsprocesser, fastighetsrätt, skuldefinansiering, olika regulatoriska frågor, strukturering av ägande och investeringar, statsstöd, entreprenad och anläggningsleveranser samt kommersiella kundavtal.

Hur har ni organiserat ansvaret för klimatjuridiken inom byrån?
Vår branschgrupp Sustainability & ESG samordnar arbetet mellan byråns verksamhetsområden och olika hållbarhetsaspekter i rådgivningen (till exempel samspelet mellan klimat, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och grön omställning). Branschgruppen består av specialister från olika verksamhetsgrupper, och vi bevakar fortlöpande möjligheterna att utveckla vårt erbjudande och anpassa oss till vid var tid gällande best practice för klimatmedveten advokatverksamhet och klimatrelaterad rådgivning såväl på byråöverskridande nivå som i de olika verksamhetsgrupperna. 
 
Vilket ansvar har affärsjuridiska byråer för att motverka klimatförändringarna?
Vi tar klimatomställningen på stort allvar såväl vad gäller vårt eget och våra leverantörers, som vår möjlighet att i kraft av vår marknadsposition och roll i centrala klimatomställningsprojekt vara en förebild för andra aktörer att verka i samma riktning. Klimatomställningen förutsätter enorma investeringar i såväl privat som offentlig sektor, och de affärsjuridiska advokatbyråerna har en unik möjlighet att underlätta en tids-, kostnads- och resurseffektiv grön omställning. Internt arbetar vi fokuserat med att bidra till uppfyllandet av Paris-avtalet, och har bl.a. som första svenska byrå fått vår handlingsplan för minskad klimatpåverkan validerad av Science Based Targets initiative och samverkar med internationella branschkollegor inom Net Zero Lawyers Alliance. Vi bygger löpande upp kompetens kring klimatrelaterad rådgivning bland våra jurister och är djupt involverade i projekt inom grön teknik och energiomställning såväl nationellt som internationellt. Vi ser vår rådgivning som en viktig faktor för att projekten ska bli framgångsrika.  
 
Vilken utveckling för den klimaträttsliga rådgivningen ser du inom er byrå under de närmaste tio åren?
Se ovan.

Gernandt & Danielsson

Erbjuder ni rådgivning kring klimatfrågor till era klienter? 
Ja, absolut!

Varifrån kommer initiativet till att ta upp klimatfrågorna?
Både från oss och klienterna.

Hur har efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning utvecklats under de senaste tio åren?
Den har konstant ökat i takt med tillkommande lagstiftningsinitiativ på såväl internationell som lokal nivå. I synnerhet har EU:s gröna giv och den lagstiftning som nu genomförs baserat på detta paket en stor inverkan.

Inom vilka områden aktualiseras klimatfrågorna? 
Frågorna aktualiseras inom ett brett spektrum av områden på byrån. Frågorna kommer upp i vår transaktionsverksamhet (i synnerhet inom debt capital markets och emissioner av gröna obligationer, men även M&A och equity capital markets inom infrastruktur), rådgivning rörande kapitalförvaltning (fonder och enskilda mandat), bolagsstyrningsfrågor, riskhantering och marknadsföringsfrågor (bl.a. greenwashing). Ett annat område avser biträde i tillsynsärenden som kan avse klimatrelaterade frågor. 

Hur har ni organiserat ansvaret för klimatjuridiken inom byrån?
 Huvudansvaret för klimatjuridiken ligger primärt i vår verksamhetsgrupp Specialist som samlar olika specialistområden i en gemensam grupp för att utnyttja och skapa synergier mellan de olika kompetenser som krävs på området. 
 
Vilket ansvar har affärsjuridiska byråer för att motverka klimatförändringarna?
Vårt direkta ansvar och vårt huvudsakliga klimatarbete sett till vår enskilda verksamhet är först och främst vår arbetsplats. Givet den tid vi spenderar på kontoret arbetar vi systematiskt med vår hyresvärd för ett klimatneutralt kontor till 2030, innebärande att vi genomför energireducerande åtgärder, minskar avfall och utvecklar vår sopsortering samt inte minst ett mer effektivt utnyttjande av våra lokaler. Andra initiativ avser återvinning av elektrisk hårdvara som vi är beroende av i vårt dagliga arbete. Här arbetar vi med en av våra IT-leverantörer med återanvändning och återvinning. Vår viktigaste roll på ett bredare plan i klimatfrågor är emellertid vår kunskap inom klimatjuridikområdet och att lämna rådgivning till våra klienter och att i övrigt bidra med vår kunskap i rättssamhället, till exempel att undervisa inom juristutbildningen och att bidra med remissarbete på området.

Vilken utveckling för den klimaträttsliga rådgivningen ser du inom er byrå under de närmaste tio åren?
Vi bedömer att den klimaträttsliga rådgivningen inom konsultbranschen i dess helhet kommer att öka och även inom vår verksamhet. Mot bakgrund av att vi har ett särskilt starkt erbjudande inom bolagsstyrning och regulatory samt regelefterlevnad – så bedömer vi att detta kommer medföra att vi blir engagerade i alltfler transaktioner, tvister och tillsynsärenden, men även löpande rådgivning.

Cederquist

Erbjuder ni rådgivning kring klimatfrågor till era klienter? 
Ja.
 
Varifrån kommer initiativet till att ta upp klimatfrågorna?
Initiativet är resultatet av en kombination av ett starkt engagemang hos våra medarbetare och det ökande fokuset på klimat- och hållbarhetsfrågor hos våra klienter.

Hur har efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning utvecklats under de senaste tio åren?
Vi ser en stark trend med ökad efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning från våra klienter, framförallt under de senaste tre åren som nu närmast har exploderat till följd av att stora regelverk inom EU som CSRD, taxonomiförordningen och disclosureförordningen nu träffar fler svenska företag.

Inom vilka områden aktualiseras klimatfrågorna? 
Klimatfrågor aktualiseras egentligen inom de allra flesta områdena, om än på skilda sätt och i olika grad. Frågor om ESG och hållbarhet – där klimat utgör en central del – är exempelvis aktuella vid företagsförvärv och investeringar, i bankernas kreditgivning, inom offentlig upphandling, i fastighetsrelaterade ärenden och vid användning av klimatpåståenden i marknadsföring. Det kan också handla om inom vilka ramar konkurrenter får samarbeta i projekt som syftar till att begränsa klimatförändringarna, eller tvister som på olika sätt är klimatrelaterade. 

Hur har ni organiserat ansvaret för klimatjuridiken inom byrån? 
Eftersom vi ser att klimat- och hållbarhetsfrågorna spänner över samtliga verksamhetsområden har vi sedan ett par år en byråöverskridande ESG-grupp där representanter för samtliga verksamhetsgrupper ingår. Eftersom intresset för att jobba med dessa frågor har varit stort internt får alla som vill delta vid våra regelbundna träffar där vi utbyter erfarenheter och sprider kunskap internt. Gruppen leds av Elsa Arbrandt (delägare) och Sara Magnéli (senior associate) som är specialiserade inom Compliance, ESG och hållbarhet.
 
Vilket ansvar har affärsjuridiska byråer för att motverka klimatförändringarna?
Vi har, liksom alla andra, ett ansvar att begränsa den egna klimatpåverkan. Eftersom vårt eget klimatavtryck som tjänsteföretag är relativt begränsat blir det ännu viktigare att även synliggöra och göra aktiva val kring det som kallas advised emissions, alltså de växthusgasutsläpp som möjliggörs genom rådgivningen. Klimatfrågor är ofta kopplade till risker och möjligheter för våra kunder. I vår roll som rådgivare bistår vi med juridiska lösningar men försöker också att vara proaktiva och lyfta frågorna där vi ser att de aktualiseras för våra klienter. Vi har också en viktig roll att fylla som kunskapsspridare då kunskaperna om dessa frågor och hur de påverkar den egna affärsverksamheten varierar i näringslivet.

Vilken utveckling för den klimaträttsliga rådgivningen ser du inom er byrå under de närmaste tio åren?
I takt med att konsekvenserna av klimatförändringarna blir alltmer synliga och regleringen kring begränsning och anpassning ökar såväl genom lagstiftning som avtal kan utvecklingen inte gå mot annat än ett ökat fokus på klimatfrågor även i den juridiska rådgivningen. Vi ser redan nu att inom vissa områden, exempelvis inom bank och finans, är dessa frågor redan helt integrerade som en självklar del av rådgivningen utan att någon ens tänker på att det rör sig om hållbarhetsrelaterad juridik. Den utvecklingen ser vi framöver kommer att ske inom alla områden.

Foyen

Erbjuder ni rådgivning kring klimatfrågor till era klienter?
Ja

Varifrån kommer initiativet till att ta upp klimatfrågorna? 
Från både advokatbyrån och från klienterna.

Hur har efterfrågan på klimatrelaterad rådgivning utvecklats under de senaste tio åren 
Ökat stort.

Inom vilka områden aktualiseras klimatfrågorna?
Vi arbetar ju i mycket stor omfattning inom byggbranschen, med energiprojekt såsom anläggande av vindkraft, vätgasanläggningar, solcellsanläggningar, energidistributionslösningar jämte med gruvor och infrastruktur. Samtliga dessa branscher berörs i hög grad av klimatfrågan. Den dyker även upp inom fastighetsutveckling och i transaktioner.

Hur har ni organiserat ansvaret för klimatjuridiken inom byrån? 
Frågan aktualiseras i alla våra verksamhetsgrupper/affärsområden. Vi har en korsförsäljningsgrupp inom Energi (främst förnybar energi) där medarbetare från våra olika verksamhetsgrupper utbyter erfarenhet om bland annat klimatfrågan. Sedan har vårt affärsområde Mark- och miljö som hanterar bland annat tillstånd och myndighetsgodkännanden enligt miljöbalken ett stort ansvar.

Vilket ansvar har affärsjuridiska byråer för att motverka klimatförändringarna? 
Lagkraven på ökat klimatfokus ökar, så det följer naturligt att de affärsjuridiska byråerna måste hjälpa sina klienter med att motverka klimatförändringarna. Byråernas egna ansvar är för närvarande till större delen beroende av egna initiativ. I vissa fall ställer klienterna krav på sina rådgivares klimatavtryck, något vi tror kommer öka i framtiden. På Foyen jobbar vi aktivt med frågan.

Vilken utveckling för den klimaträttsliga rådgivningen ser du inom er byrå under de närmaste tio åren?
Det blir mer arbete inom klimaträttslig rådgivning. Vi tror klienterna i ökad utsträckning kommer ställa krav på sina rådgivares klimatavtryck.