Annonser

Upphandling av advokattjänster

Bättre uppföljning behövs vid upphandling

Hur låga arvoden får en advokatbyrå erbjuda vid en upphandling? Frågan har varit uppe flera gånger i medierna och inom Advokatsamfundet, nu senast under vintern och våren i samband med att Göteborgs-Posten granskat Göteborgs stads avtal med en advokatbyrå. Något vägledande uttalande om priserna är dock inte att vänta.

Vid vårterminens sista möte behandlade Advokatsamfundets styrelse en begäran om ett vägledande uttalande om prissättning vid upphandlingar. Styrelsen valde dock, precis som för två år sedan när frågan också väcktes, att avstå från ett uttalande. 

Advokat Eva-Maj Mühlenbock är vice ordförande i Advokatsamfundet och en av Sveriges ledande experter inom offentlig upphandling. Hon pekar på flera skäl till att det inte är möjligt för styrelsen att ange exakta och särskilda belopp för vad som är skäligt arvode.

– Sannolikt skulle det innebära ett brott mot konkurrenslagen och i sig strida mot våra etiska regler. Prissättningen är och måste förbli ett konkurrensmedel även avseende offentliga upphandlingar, säger hon.

Enligt Eva-Maj Mühlenbock finns de stora problemen inom upphandling av advokattjänster, och övriga konsulttjänster, snarast i svårigheterna att utvärdera kompetens och kvalitet.

– Ofta är de angivna kraven så allmänt skrivna att många byråer känner sig manade att ange att de uppfyller samtliga angivna kompetenskrav, med resultatet att själva utvärderingen sedan enbart kommer att handla om lägsta pris, konstaterar Eva-Maj Mühlenbock, och fortsätter:

– Byråer anger att de ofta avstår från att lämna anbud när enbart priset utvärderas. Byråernas särskilda kompetens får ingen betydelse.

Risken finns att den upphandlande myndigheten får betala för byråns upplärning, och att resultatet blir ett högre pris i slutändan trots låga timarvoden i själva anbudet, påpekar Eva-Maj Mühlenbock.  

– I en del fall som på senare tid har uppmärksammats finns dessutom anledning att misstänka att antalet timmar i sig har ”saltats”. Detta är mycket alarmerande och bekymmersamt. Om detta skulle vara fallet är det till att börja med oseriöst och kanske till och med brottsligt. Det strider självklart mot våra etiska regler och måste stävjas, säger Eva-Maj Mühlenbock.

Eva-Maj Mühlenbock pekar också på att uppföljning och kontroll från upphandlande myndighets sida inte fungerar som det borde. 

– Detta måste prioriteras. Så gott som all upphandling sker med allmänna medel, det är oerhört viktigt för allmänhetens förtroende och tillit till det offentliga att dessa medel används på ett klokt och förnuftigt sätt. Detta inkluderar även upphandlade advokattjänster, säger Eva-Maj Mühlenbock och fortsätter:

– Ytterst är det en kompetensfråga, många upphandlande myndigheter behöver hjälp med sina tjänsteupphandlingar.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander tycker att frågan om låga priser vid offentlig upphandling är viktig, inte bara för de anbudslämnande parterna i en upphandling, utan även för förtroendet för advokatkåren i stort. 

– Det får självklart aldrig misstänkas att en advokatbyrå konkurrerar med prisdumpning för att sedan ”salta” fakturorna genom att debitera för arbete som faktiskt inte utförts eller på så sätt att en timmes arbete plötsligt blir till två i kostnadsräkningen, säger Mia Edwall Insulander, som tillägger att det därtill är svårt att hävda att den statliga timkostnadsnormen är för låg om priserna i ett anbud sätts till en nivå som kraftigt underskrider denna. 

– Att advokater bör undvika att lämna alltför låga anbud för att på så sätt ”prisa in sig” i en viss upphandling är på det sättet en fråga för hela advokatkåren, konstaterar hon. 

I övrigt hänvisar Mia Edwall Insulander till generalsekreterarens uttalande från 2018 (se nedan). Hon har svårt att se att det skulle vara lämpligt för Advokatsamfundet att ge riktlinjer till ledamöterna om hur anbud i upphandlingar ska prissättas, något som i värsta fall skulle kunna uppfattas som kartellbildning. 

– Sådana riktlinjer skulle sannolikt också riskera att bli stelbenta och svårtillämpade med hänsyn till spännvidden inom upphandlingsområdet, säger Mia Edwall Insulander, som tillägger att det redan i dagens lagstiftning på området finns bestämmelser som tar sikte på just onormalt låga anbud. 

– Jag har stor förståelse för de advokater som anser att låga anbud i upphandlingar är ett problem, och det finns sannolikt också situationer där en sådan osund konkurrens riskerar att leda till överträdelser av det etiska regelverket. Vägen framåt i dessa frågor är, enligt min uppfattning, dock inte att Advokatsamfundet genom riktlinjer detaljstyr advokaternas prissättning, sammanfattar Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Offentlig upphandling och frågan om konkurrens genom lågt pris behandlades i ett fokus i denna tidskrift år 2018 (nr 7). Flera advokatbyråer vittnade då om att det förekom priser långt under timkostnadsnormen i offentliga upphandlingar.

Som svar på frågan om det är förenligt med god advokatsed att lägga sig så lågt i pris angavs då att advokater verkar på en konkurrensutsatt marknad och att Advokatsamfundet ska vara återhållsamt med att lägga sig i advokaters näringsverksamhet, såvida dessa inte åsidosätter god advokatsed. Det finns inte någon uttrycklig bestämmelse som förbjuder en advokat att ta lägre betalt än vad som utgör skäligt arvode för den tjänst man tillhandahållit.