Annonser

HFD: Biträdeslistan är ett internt beslutsstöd

Migrationsverkets åtgärd att ta bort jurister från sin förteckning över lämpliga personer för uppdrag som offentliga biträden är inte förvaltningsbeslut som kan överklagas, enligt två domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

Migrationsverket använder en förteckning över personer som kan förordnas som offentligt biträde i utlänningsärenden, när den enskilde som ärendet gäller inte har önskat en viss person som biträde.

Domarna kom sedan Migrationsverket tagit bort två jurister som uteslutits ur Advokatsamfundet från sin förteckning. De båda juristerna överklagade, och förvaltningsrätten upphävde beslutet, liksom kammarrätten. 

HFD konstaterar att det kan få stora konsekvenser för den som önskar få uppdrag som offentligt biträde att inte finnas med i förteckningen, eftersom Migrationsverket i praktiken inte ex officio kommer att förordna personen. Men förteckningen är inte bindande för Migrationsverkets beslutsfattare. Den som inte finns med i förteckningen kan fortfarande bli förordnad som biträde, till exempel om en enskild begär det. Migrationsverkets förteckning kan enligt HFD inte ses som något annat än ett internt beslutsstöd för att myndigheten ska kunna utföra sin uppgift att förordna lämpliga personer som offentliga biträden. Därmed är Migrationsverkets borttagande av en person inte ett överklagbart förvaltningsbeslut. 

HFD:s dom den 22 juni 2020 i mål nr 2858-19
HFD:s dom den 22 juni 2020 i mål nr 2859-19