Annonser

Coronapandemin och advokatbyråerna

Färre ärenden och sämre rättssäkerhet i spåren av pandemin

Coronapandemin sätter spår bland advokatbyråerna. Hälften av advokatbyråerna märker minskad ärendetillströmning och en fjärdedel upplever försämrad rättssäkerhet, visar Advokatsamfundets undersökning.

Coronapandemin har inneburit och innebär en ekonomisk påfrestning för många av advokatbyråerna, visar en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Advokatsamfundet. Studien visar dessutom att många advokater ser att krisen påverkat klienternas rättssäkerhet.

53 procent av de svarande advokatbyråerna uppger att ärendetillströmningen minskat på grund av pandemin. Mer än var tionde advokatbyrå har sett en minskning med över 50 procent. 39 procent av byråerna har inte märkt någon minskning, och en liten del beskriver till och med en ökning. 

Värst drabbade är byråer med inriktning på migrationsrätt, men även brottmålsbyråer, humanjurister och allmänpraktiserande byråer upplever kännbara minskningar. De affärsjuridiska byråerna drabbas minst, även om svaren här är ojämnt fördelade.

Drygt hälften av byråerna uppger också att de debiterat färre timmar under mars och april, jämfört med månaderna innan, och över 60 procent vittnar om minskad omsättning.

Trots nedgången har relativt få advokatbyråer hittills tvingats till personalnedskärningar eller permitteringar. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander tycker att den höga svarsfrekvensen bland advokatbyråerna, 55 procent, är glädjande.

– Det är angeläget att få information om hur pandemin har påverkat byråerna så att vi vet hur vi fortsatt kan stödja på bästa sätt, säger hon, och tillägger att det är positivt att så få hittills tvingats till nedskärningar. 

Det är, menar Mia Edwall Insulander, inte heller förvånande givet omständigheterna att ärendetillströmningen har minskat och att man har debiterat färre timmar. 

– Vi tror dock att det är många byråer som kommer att arbeta mer än vanligt under hösten med framskjutna mål eller nya klienter som har avvaktat under våren. Det är en av anledningarna till att vi meddelade dispens med utbildningskravet för detta år, säger Mia Edwall Insulander, som hoppas att byråerna ska kunna ta igen en del av minskade intäkter under hösten.

I undersökningen ingick också frågor om hur rättssäkerhet påverkats av pandemin. Ungefär en fjärdedel av de svarande upplever att rättssäkerheten har påverkats negativt. Lika många är osäkra, medan hälften inte ser några sådana försämringar. Bland brottmålsbyråerna är det fler som upplever rättssäkerhetsproblem, hela 37 procent. Framför allt är det inställda förhandlingar som äventyrar rättssäkerheten, enligt de svarande.

Mia Edwall Insulander finner siffrorna oroande. Hon har fått uppfattningen att det skiljer ganska mycket åt mellan olika domstolar vad gäller inställda förhandlingar. Rättssäkerheten kan därmed ha påverkats på olika sätt i skilda delar av landet. Det har, säger Mia Edwall Insulander, också uppstått frågeställningar i enskilda ärenden kring exempelvis rätten för en klient att välja eller behålla en försvarare som är över 70 år. 

– Vi fortsätter att arbeta aktivt med alla slags frågeställningar som har uppstått i samband med coronapandemin och uppmuntrar enskilda advokater att höra av sig till oss löpande med sina erfarenheter, säger Mia Edwall Insulander.

På frågorna om hur Advokatsamfundet kan stödja advokatbyråerna är de vanligaste svaren att värna rättssäkerheten liksom advokaternas och klienternas säkerhet och skydd från smitta. Advokatsamfundet har också, enligt de svarande, en viktig roll i kontakten med domstolar, polis, försäkringsbolag och andra myndigheter, särskilt i dessa tider. 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av företaget Regi på uppdrag av Advokatsamfundet under perioden 26 maj och 9 juni 2020. En webbenkät skickades till 2 012 företrädare på advokatbyråerna, varav totalt 1 097 svarade. Svarsfrekvens blev därmed 55 procent.