Annonser

Fullmäktige 2020

Historiskt när fullmäktige hölls via länk

Den digitala närvaron var god när Advokatsamfundet höll sitt fullmäktigemöte – det första via länk – den 11 juni. I Industrisalen i Näringslivets hus, Stockholm, fanns endast ett fåtal deltagare, medan de valda fullmäktige och andra åhörare medverkade via videolänk.

Fullmäktigemötet inleddes traditionsenligt med att mottagaren av Advokatsamfundets journalistpris presenterades. Priset gavs i år till Expressenjournalisten David Baas, som dock på grund av den pågående pandemin redan fått ta emot sitt pris vid en mindre ceremoni i Advokatsamfundets hus. 

Efter upprop och val av advokat Charlotta Falkman till mötes­ordförande redogjorde Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och ordförande Christer Danielsson gemensamt för utvecklingen under föregående år och under vintern och våren.

Den stora händelsen under 2019 var, enligt Christer Danielsson, att Advokatsamfundet fick en ny generalsekreterare för första gången på 20 år. Han konstaterade dock att detta redan kändes avlägset, med allt dramatiskt som hänt i samhället sedan dess. 

Mia Edwall Insulander redovisade sedan de rykande färska resultaten av den enkätundersökning om coronapandemins inverkan på advokatbyråerna som Advokatsamfundet genomfört bland advokatbyråerna (se artikel på s. 12). Mia Edwall Insulander berättade också om andra insatser som Advokatsamfundet gjort för att hjälpa advokaterna under pandemin, bland annat en speciell webbsida där advokaterna kan hitta fakta och få veta mer om samfundets arbete. 

Christer Danielsson rapporterade om att den nuvarande obligatoriska ansvarsförsäkringen löper ut vid årsskiftet. De inkomna offerterna ger gott hopp om att samfundet inte kommer att behöva höja serviceersättningen under nästa år.

En annan nyhet som presenterades av ordföranden var att Advokatdagarna, som i år skulle ha firat tioårsjubileum, ställs in på grund av pandemin. Inte heller den redan framflyttade Rakelkonferensen kommer att äga rum i fysisk form. Istället planeras en digital konferens. Stockholm Human Rights Award delas ut som vanligt under hösten, men utan den stora prisutdelning som brukar hållas i Berwaldhallen.

Christer Danielsson och Mia Edwall Insulander avslutade sin föredragning med att ta upp några av de utmaningar som de menar att advokatkåren står inför. En av utmaningarna är förtroendet för advokatkåren, som, enligt Danielsson, är extremt viktigt för att advokaterna och Advokatsamfundet ska få behålla sin unika ställning i samhället. Andra viktiga utmaningar är rättssäkerheten, access to justice-frågorna och advokaternas oberoende och självreglering, som allt emellanåt nu ifrågasätts.

Fullmäktige valde också tio ledamöter till Advokatsamfundets styrelse. Nya i styrelsen är advokaterna Johan Eriksson, Stockholm, och Christina Griebeler, Frankfurt am Main. Till ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2020 till 30 juni 2024 omvaldes Börje Samuelsson, Helsingborg. Advokat Ulrika Borg blev ny ledamot av disciplinnämnden.