Annonser

Kvällsberedskap i tingsrätterna

Erfarna brottsmålsadvokater behövs för ny kvällsjour

Från den första april i år ska tingsrätterna i särskilt brådskande fall kunna förordna offentliga försvarare även under kvällar och nätter. Nu pågår arbetet med att säkra att det finns advokater som kan ta dessa brådskande uppdrag.

Från och med den första april ska tingsrätterna ha beredskap för att, i särskilt brådskande fall, förordna offentlig försvarare utanför ordinarie kontorstider och den helgberedskap som redan finns. Tiden för kvällsberedskapen kommer, åtminstone inledningsvis, att vara mellan kl. 17.00 och kl. 24.00 alla dagar i veckan, och ytterligare några timmar de dagar då arbetstiden är förkortad. Reformen har välkomnats av bland andra Advokatsamfundet, som dock hade velat se beredskap dygnet runt. 

Advokatsamfundet har nu åtagit sig att ta fram en särskild lista över brottmålsadvokater som är villiga att ta uppdrag under kvällsberedskapen. 

– Det är av största vikt att så många brottmålsadvokater som möjligt listar sig för dessa uppdrag, för att tillförsäkra att misstänkta över hela landet kan biträdas av erfarna advokater under jourberedskapen, säger Advokatsamfundets chefsjurist Johan Sangborn. 

Beredskapen gäller alltså för särskilt brådskande fall, och det krävs därför att de advokater som anmäler sig för uppdragen i en tingsrätt eller flera tingsrätter kan inställa sig till polisförhöret inom högst två timmar. De advokater som listar sig för förordnanden under kvälls- och nattetid är därför också skyldiga att vid behov uppdatera sina kontaktuppgifter.

Eftersom beredskapen gäller för brådskande utredningsåtgärder, är det troligen främst vid brott med unga misstänkta eller misstankar om allvarliga brott som förordnande och efterföljande förhör under kvälls- och nattetid kommer att bli aktuella. 

– I ljuset av detta kommer – utöver möjligheten att på kort tid kunna inställa sig vid förhör – i första hand de brottmålsadvokater som har bäst kvalifikationer vad gäller erfarenhet och kursmeriter i fråga om brottmål att komma i fråga, säger Johan Sangborn.

Samtidigt innebär den rättsstatliga grundprincipen om misstänktas rätt att själv välja sin advokat, att den advokat som begärts av den misstänkte först ska tillfrågas för uppdraget. Om den begärda advokaten inte kan nås eller om den misstänkte inte framfört något önskemål om en viss advokat, ska domstolen förordna offentlig försvarare utifrån den lista för offentliga försvarare med kvällsberedskap som håller på att tas fram. 

Offentliga försvarare som förordnas under beredskapen kommer, enligt ersättningsföreskrifterna, att ersättas med en förhöjd timersättning när de biträder vid polisförhör under kvällar och nätter. Därutöver får offentliga försvarare rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med sådant arbete.

Samtliga landets brottmålsadvokater kommer få närmare information om hur man sätter upp sig på beredskapslistan, och vilka krav som uppställs i samband med listningen.

Kvällsberedskap för försvarare

I november 2019 beslutade regeringen om ändringar i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. Förordningsändringarna innebär att det från och med den 1 april 2020 ska finnas beredskap hos tingsrätterna för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av försvarare. 

De nya reglerna innebär att tingsrätterna – utöver redan befintlig helgberedskap (häktningsjour) – kommer att ha en kvällsberedskap varje kväll och natt mellan kl. 17.00 och kl. 24.00 årets alla dagar, för särskilt brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare. Avgörande för om det rör sig om ett särskilt brådskande beslut är att jouråklagare anser att det är nödvändigt att det hålls ett polisförhör med den misstänkte under kvällen/natten och att det därför inte är möjligt att invänta tingsrätternas ordinarie expeditionstid. Omständigheter som kan föranleda en sådan bedömning är att den misstänkte är under 18 år eller att ett förhör kan antas påverka ett beslut om fortsatt frihetsberövande. 

Behovet av att snabbt förordna en offentlig försvarare kan finnas dygnet runt, men har bedömts vara som störst kvällstid. Förhör som följer av dessa förordnanden kommer däremot att kunna ske även efter kl. 24.00.

Enligt de ersättningsföreskrifter som kommer att gälla för offentliga försvarare som förordnas under beredskapen, ska ersättning utgå enligt förhöjd timersättning i de fall de biträder vid polisförhör under kvällar och nätter. Den förhöjda timersättningen ska utgå om förordnandet sker under tingsrätternas beredskapstider och förhöret hålls i anslutning till förordnandet eller om förordnandet sker under annan tid och det är särskilt brådskande att förhöret hålls före nästkommande vardag. Därutöver ska offentliga försvarare ha rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med sådant arbete. Ersättningsnivåerna i fråga om arbete, tidsspillan och utlägg i den föreslagna föreskriften motsvarar dem som gäller enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:6) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg. Domstolsverket föreslår också viss ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:5) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt som innebär att arbete som varit påkallat och utförts vardagar under kvällar och nätter utgör skäl för att överskrida taxan.

Bakgrund till reformen

Med nuvarande ordning är tingsrätterna tillgängliga för att fatta beslut om offentlig försvarare under kontorstid på vardagar och under viss beredskapstid på helgerna. Utanför dessa tider finns det ingen möjlighet för en misstänkt att få en offentlig försvarare förordnad. Regeringen gav i mars 2019 Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag på en ordning för utvidgad beredskap vid tingsrätterna för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare. Bakgrunden till uppdraget var det så kallade rättshjälpsdirektivet, vars syfte är att stärka rätten till försvarare i praktiken. Regeringen har – bland annat efter Advokatsamfundets synpunkter – bedömt att det är nödvändigt med en ordning där offentliga försvarare kan förordnas under kvällar och nätter för att syftet med EU:s rättshjälpsdirektiv fullt ut ska uppfyllas.