Annonser

Regeringen föreslår tidsgräns för häktning

Efter många år av kritik mot Sveriges långa häktningstider föreslår nu regeringen tidsgränser för hur länge misstänkta ska få hållas häktade.

Förslagen lades fram i en lagrådsremiss i mitten av februari, och innebär i korthet att en misstänkt som utgångspunkt ska få vara häktad i längst 6 månader fram till dess att åtal har väckts. Om den misstänkte inte har fyllt 18 år, ska motsvarande tid vara 3 månader. Tiderna ska få överskridas om det finns synnerliga skäl, till exempel när det misstänkta brottet är särskilt svårutrett därför att det är en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet.

En misstänkt som är under 18 år och intagen i häkte ska ha rätt att vistas med personal eller någon annan i minst fyra timmar varje dag. Lagrådsremissen innehåller också flera andra förslag som syftar till stärkt rättssäkerhet för häktade och effektivare förundersökningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Förslagen i lagrådsremissen bygger i huvudsak på Häktes- och restriktionsutredningens betänkande Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52). Advokatsamfundet tillstyrkte de flesta förslagen i betänkandet i sitt remissyttrande över utredningens betänkande 2016, men var kritiskt till förslaget om att åklagare skulle få förordna offentlig försvarare för en misstänkt i avvaktan på rättens beslut. Riksdagen beslöt i mars 2018 att avslå regeringens förslag i den del som gällde möjlighet för åklagare att interimistiskt förordna offentlig försvarare.

Lagrådsremiss: Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering