Annonser

Disciplinärende

1. Publiceringar på Instagram; varning.
Beslut 2020.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har den 23 januari 2020 fattat beslut i några uppmärksammade ärenden gällande publiceringar på sociala medier och medverkan i en inspelning av en musikvideo i tingsrätten.

Disciplinnämnden har till uppgift att i enskilda fall bedöma om en advokat har brutit mot god advokatsed. Vad som utgör god advokatsed utvecklas bland annat genom nämndens praxis.

I syfte att förmedla praxis på området till Advokatsamfundets ledamöter finns de ovan nämnda besluten från den 23 januari 2020 att ta del av i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats.

Här ges kortfattade sammanfattningar av besluten. 

1. Publiceringar på Instagram; varning. 

Tre advokater (A, B och C) hade publicerat följande på sin advokatbyrås Instagramkonto.

1. En bild på ett domslut i vilket framgick att den tilltalade hade dömts för brott mot griftefrid och frikänts från mord. Tillhörande inlägg löd ”Yrket som advokat kan innebära stora påfrestningar. Det här var ett av de jobbigaste målen advokat B har hanterat då det uppstod ur en familjetragedi. Som försvarare måste man alltid företräda sin klient, oavsett hur tufft motståndet är. Till följd av B:s insatser ansåg varken tingsrätten eller hovrätten att klienten skulle dömas för mord utan frikännande dom meddelades i båda instanser. Ett oerhört bra resultat och en mycket nöjd klient! #xxxxx #xxxxxadvokat #frihet”.

2. Ett videoklipp i vilket B och C, iklädda solglasögon och med var sitt whiskyglas, hade en konversation angående att de ”tänkte ge lite råd till den som får förmånen att träffa polisen så här en lördag kväll.” [Not: Konversationen finns återgiven i beslutet.] Tillhörande inlägg löd ”Lite tips och råd en lördagkväll  #lawyer #försvarare #brottmål #lördagstipset #alwaysbyyourside #xxxxx #xxxxxadvokat # […]”

3. En bild föreställande en tecknad serieruta i vilken Batman nyligen har örfilat en annan seriefigur. En pratbubbla från den andra figuren löd ”JAG TÄNKTE INTE BEGÄRA NÅGON SPECIFIK ADVOKAT”. En pratbubbla från Batman löd ”KÄFTEN! DU BEGÄR ALLTID EN ADVOKAT FRÅN XXXXX ADVOKATBYRÅ”. Till bilden hörde inlägget ”Begär alltid en advokat från Xxxxx advokatbyrå! #brottmål #xxxxx #xxxxxadvokat #försvarsadvokat #advokat”.

I sitt beslut den 23 januari 2020 har disciplinnämnden funnit anledning att återge portalparagrafen i VRGA och återspegla att principerna kommer till uttryck i Advokatsamfundets policy för advokaters användning av sociala medier. Disciplinnämnden har därefter funnit att advokaterna

– genom publiceringen av texten tillsammans med domslutet har brutit mot god advokatsed; texten tillsammans med domslutet medförde att det fanns en uppenbar risk för att utomstående kunnat identifiera vilket mål det hade handlat om. Det hade vidare inte påståtts att klienten hade lämnat samtycke till att uppgifterna lämnats. 

– genom publiceringen av filmen hade allvarligt brutit mot god advokatsed; den ifrågavarande publiceringen stred tveklöst mot de ovan angivna kraven. 

Vad gällde serierutan framhöll disciplinnämnden att det inte ankommer på nämnden att agera ”smakpolis” i vidare mån än när marknadsföringen tydligt bryter mot god advokatsed. Disciplinnämnden fann i denna del med tvekan att den aktuella reklamen inte stod i strid mot god advokatsed.