Annonser

Att tänka på vid användande av sociala medier

  • Använd sociala medier ansvarsfullt. I detta ligger bland annat att vara uppmärksam på att uttalanden inte strider mot klientintressen, att använda ett vårdat språk och att inte väcka anstöt.
  • Se till att värna oberoendet. Uttalanden i sociala medier bör genomsyras av samma oberoende som krävs i advokatens yrkesroll. Se till så att du inte utsätts för påtryckningar eller påverkas på andra sätt.
  • Håll på tystnadsplikten. Sociala medier är inte rätt plats att diskutera klientinformation. Lägg aldrig ut konfidentiell information, och tänk på att även exempelvis uppgifter om var du befinner dig kan ge information om att du företräder en viss klient.
  • Slå vakt om den yrkesmässiga integriteten och allmänhetens förtroende. Advokaters uttalanden bör alltid vara sanna, etiskt försvarbara och förenade med gott omdöme och respekt för andra människor.
  • Skapa en byråpolicy för användandet av sociala medier.

Källa: Advokatsamfundets policy för advokaters användning av sociala medier. Policyn finns i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats.