Annonser

Disciplinärende

Beslut 2019.

8. Inlägg på Instagram; erinran.

Bakgrund

Advokatsamfundet mottog den 14 maj 2019 en skrivelse från en grupp anonyma advokater i X-stad. I skrivelsen angavs att de noterat att advokat A på sitt Instagramkonto med namnet aaaaaaaaaa lagt ut filmer med ett innehåll som de inte upplevt vara i enlighet med Advokatsamfundets regler kring sekretess, måttfullhet och integritet. Till skrivelsen har bifogades skärmavbilder av två inlägg på Instagramkontot.

Till en film som publicerades på kontot den 15 april 2019 har följande text angetts:

I Wanna go home! #X-stad #dagIavII #missmykids #xxxxxxxxxxx #Z-stad #försvarsadvokat #xxxxxxxxx #xxxxxxxxxxxx

Inlägget gillades med följande kommentar:

Det är bättre o vara där som advokat än att vara där som misstänkt så bara kämpa på o se C den positiva i det hela

Vilket kommenterades av aaaaaaaaaa med följande:

_hahaha sant!

Till en film som publicerades på kontot den 20 april 2019 har följande text angetts:

Xxxxx #mordrättegång #xxxxxxxxx #dreamteam #xxxxxxxxxxxx

#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx #gladpåsk #xxxxxxxxxx #notimetorest #xxxxxxxxxx #xxxxxx

Advokatens yttrande

A har i yttrande daterat den 28 maj 2019 anfört följande.

Hon anser att det är svårt, utifrån det som anförts, att förstå vad det är exakt som åsyftas med att hon inte håller sig till de etiska reglerna. Det Instagramkonto som åsyftas är hennes privata konto, det är inte benämnt som ”advokat A” eller dylikt. Hon har cirka 74 inlägg och videos som hon lagt upp under de cirka två års tid då kontot varit aktivt. Av dessa 74 inlägg är det tre inlägg som hon bedömer vara jobbrelaterade. Resterande är bilder på hennes barn, hennes resor, vänner och annat i hennes vardag exempelvis bilder från fest, middagar med mera. Av dessa tre videos som rör hennes yrke har hon inte på något sätt brutit mot tystnadsplikten, klientlojaliteten, sekretessen eller annan advokatetisk regel så som anförts.

Det inlägg som rör att hon arbetade med att förbereda sig inför en mordrättegång säger ingenting annat än precis detta. Det avslöjar inte vilken klient hon företrädde, vilken domstol eller ens när förhandlingen påbörjades.

Det andra inlägget handlar främst om att hon var iväg och arbetade i Z-stad i flerdagars mål och att hon saknade sina barn. Hon har svårt att se hur detta kan uppfattas som stötande.

Det tredje inlägget rör att hon var ensam kvinnlig advokat i ett större mål där cirka 14 advokater var manliga kollegor, detta för att lyfta kvinnliga försvarare.

I övrigt har byrån ett eget In­stagramkonto och detta sköts enligt de advokatetiska reglerna.

Hon har än en gång gått igenom sina inlägg både på privata kontot och byråns konto och kan inte på något sätt se att det strider mot de etiska reglerna.

Ärendets handläggning

Vid sammanträde den 13 juni 2019 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband med underrättelsen av beslutet bereddes A tillfälle att slutföra talan.

I yttrande, som kom in den 24 juli 2019, har A vidhållit vad hon tidigare anfört och tillagt i huvudsak följande.

De två aktuella inläggen kommer nedan att benämnas som inlägg nummer 1 (saknade barn m.m.) och inlägg nummer 2 (mordrättegång m.m.). Så som det förstås så tjänar de båda inläggen endast som exempel och hon vill innan de bemöts särskilt redogöra för naturen av verkande på Instagram och konton där.

Hennes verkande på ­Instagram

Viktigt att belysa är att anmälan avser kontot ”aaaaaaaaaa”. Kontonamnet innehåller inte ”advokat” och detta omnämns inte heller i beskrivningen av henne. Beskrivningen lyder ”A, lawyer and founder of advokatbyrå B…”.

Hon noterar att en stor del av hennes kollegor inom kåren, i sina kontonamn, använder sig av ”Advokat NN”. Hon driver även ett konto som heter A Advokatbyrå. Med detta sagt, så är de aktuella inläggen sådana att de ändock troligen ändå anses vara del av verksamheten.

Det ovan sagda är emellertid inte oviktigt då det i alla fall, utifrån egen beskrivning samt innehåll i övriga inlägg, torde stå relativt klart att kontot tar sikte på henne som privatperson. Flertalet av de övriga inläggen rör saker av helt privat natur. Detta gör att uttalanden kring saknade barn, mammarollen i förhållande till hennes yrke och liknande frågor ter sig naturliga att inrymma i publicerade inlägg samt att det även bör framgå att uttalanden görs i egenskap av privatperson.

Trots detta är hon ändå mån om att god advokatsed följs samt att hon i egenskap av advokat inte agerar på så vis att hennes byrå, hennes kollegor och hon själv samt advokater i allmänhet framställs i dålig dager. Än mer mån och noggrann är hon med att lojalitet och diskretion i förhållande till hennes klienter iakttas. För att understryka det anmälda kontots privata natur har detta genom sekretessinställningarna nu gjorts till ett stängt konto.

Inlägg nummer 1

I detta inlägg uttalas och skrivs innehåll som i stort ger uttryck för att hon saknar sina barn i samband med en lång process på annan ort. Det uttrycks även att det är tråkigt och att hon hellre skulle vara hemma. Visserligen nämns en ort, men det framgår inte vad förhandlingen rör, annat än #försvarsadvokat vilket röjer den roll som hon har. Det aktuella målet hade flera tilltalade och målsäganden.

Den klient hon företrädde följde henne vid den aktuella tidpunkten på Instagram och ”gillade” inlägget. Klientens samtycke är i och för sig inte helt avgörande, men det röjs ingen information som skulle kunna äventyra diskretion eller liknande ändå.

Att hon ger uttryck för detta i samband med förhandling på annan ort, på konto som har en prägel åt det mer privata hållet, anser hon inte på något vis porträtterar en dålig bild av henne som enskild advokat och underbygger inte heller respekten för advokatkåren. Det ger snarare uttryck för att advokatkåren trots allt tacklar samma problem som gemene man och verkar för en mänskligare bild.

Inlägg nummer 2

Detta inlägg tar sikte på att hon och en av hennes anställda trots fint väder m.m. sitter inne och arbetar på kvällarna. Här framgår det att det rör sig om brottet mord, men det framgår inte överhuvudtaget målnummer, i vilken domstol eller på vilken ort målet är aktuellt.

Hon har varit förordnad i flertalet mordfall så inte heller där röjs diskretion.

Slutligen

Att anmälan skett anonymt finner hon något märkligt och det gör att syftet kan ifrågasättas. Det är, om det stämmer att det är en grupp advokater som ligger bakom, heller inte vidare kollegialt. Det rör sig inte om känsligt innehåll och hon är inte i sin person sådan att ett försynt påpekande kunde föregått en anmälan.

Hon vill anknyta till att anmälan gjorts och omständigheterna kring detta mot bakgrund av hur många av de i advokatkåren som dessutom har sin titel i kontonamnet, där hon skulle kunna ge exempel på mängder med inlägg av mer ”kontroversiell” art utifrån de vägledande reglerna om god advokatsed och riktlinjer för sociala medier m.m. Att dessa inte anmälts av någon eller några anonyma advokater, när de uppenbarligen är av samma slag och i flera fall som nämnt publiceras på konton där titel framgår, leder henne till att i vart fall försiktigt flagga för eventuella personliga motiv eller missunnsamhet mot henne. Då detta inte är känt eller kan bekräftas vill hon dock vara återhållsam med sådana spekulationer. Om så önskas kan mängder av exempel som finns på inlägg sändas in, förhoppningen är dock att detta inte ska anses nödvändigt.

I förebyggande syfte har hon vidtalat samtliga anställda att vidta extra återhållsamhet på sociala medier och det anmälda kontot är nu inte längre öppet för allmänheten. Det sista endast som en extra försiktighetsåtgärd.

Nämndens bedömning och beslut

God advokatsed innefattar en skyldighet för en advokat att iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. Advokaten ska också iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter.

Av Advokatsamfundets Policy för advokaters användning av sociala medier framgår bland annat följande.

Advokatens uttalanden bör alltid vara sanna, etiskt försvarbara och förenade med gott omdöme och respekt för andra människor. Advokaten ska vara förvissad om att hans eller hennes användande av sociala medier inte negativt påverkar klienters eller allmänhetens förtroende för advokaten eller advokatkåren som helhet.

Enligt nämndens mening uppfyller A:s inlägg på Instagram inte dessa krav. Exempelvis uttalandet ”I Wanna go home!” under pågående huvudförhandling kan negativt påverka uppfattningen om hennes sätt att fullgöra sitt uppdrag och därigenom indirekt påverka allmänhetens förtroende för advokatkåren. Genom publiceringen har A brutit mot god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.