Annonser

2018 ett normalår för disciplinnämnden

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2018 var något större än 2017. Den långsiktiga trenden är dock att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar.

År 2018 kan betecknas som ett normalår för Advokatsam­fundets disciplinverksamhet. Antalet avgjorda ärenden och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som föregående år.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 478 anmälningar mot advokater under 2018. Det är 12 procent fler än under 2017; under samma tid ökade antalet advokater med drygt 3 procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 37 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2018, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet.

Totalt 613 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2018. Antalet avgjorda ärenden är ungefär lika många som normalt för de senaste åren.

De flesta av ärendena, 420 ärenden, avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 127 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 193 ärenden under 2018. Av dem ledde 139 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (82) blev påföljden för advokaten en erinran. Men 34 advokater fick varningar, och 22 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2018 uteslöts en advokat ur Advokatsamfundet.

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 478 anmälningar under 2018. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 21 procent, trots att advokaterna har blivit 71 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 6 043 advokater år 2018.

– Stabiliteten i utvecklingen av antalet disciplinärenden visar att Advokatsamfundets satsningar på advokatetik sedan mill­ennieskiftet har givit långsiktiga och bestående resultat. Höga krav på dem som söker inträde i Advokatsamfundet tillsammans med flera åtgärder som Advokatsamfundet har vidtagit under 2000-talet, som kravet på advokatexamen med fokus på advokatetik, kravet på obligatorisk professionell vidareutbildning för alla advokater och tillhandahållande av gratiskurser i advokatetik över hela landet, har bidragit till en högre etisk standard hos Sveriges advokater, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Beslut

Förra årets siffror inom parentes.
Uteslutning 1 (3)
Varning med straffavgift 22 (22)
Varning 34 (24)
Erinran 82 (84)
Totalt 139 (133)