Annonser

Redaktionen

Gemensam framtidstro

I november delades Stockholm Human Rights Award ut för tionde gången då det överlämnades av Anne Ramberg vid en högtidlig och gripande ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen tilldelades Thomas Buergenthal, professor i juridik och domare (läs mer på s. 16).

Samtliga pristagare under de gångna åren har varit färgstarka och dynamiska personligheter. Flera av dem tillhör den skara av pionjärer som bidragit till den globala framväxten efter andra världskriget av mänskliga rättigheter, den internationella straffrätten och folkrätten.

Trots att mottagarna av Stockholm Human Rights Award är en heterogen skara är det påtagligt hur mycket de har gemensamt. De ser problem som världen plågas av på ett likartat sätt, där de stora hoten är de globala miljö- och klimatförändringarna, spridning av extremistideologier och terrorism, och tillbakagången för mänskliga rättigheter i många länder under senare år.

Men de har även mer gemensamt. De är mer eller mindre orubbliga i sin tro på att det går att vända en negativ utveckling. Flera av pristagarna anser att de är realister snarare än optimister, men att det avgörande är att ha inställningen att saker och ting går att lösa bara viljan finns. De betonar också betydelsen av gränsöverskridande samarbete, ett starkt FN och kraftfulla internationella tribunaler och domstolar. Flera lyfter också fram betydelsen av advokater som bidrar till stärkta mänskliga rättigheter och demokrati.

Även deras framtidstro är i mångt och mycket densamma. Trots de allvarliga hot som världen i dag står inför och tillbakagångarna för mänskliga rättigheter i många länder under senare år så anser pristagarna att utvecklingen går åt rätt håll, även om den inte är rätlinjig.

Vi går mot bättre tider, vad olyckskorparna än må kraxa!

Tom Knutson Chefredaktör