Annonser

Diskriminering och trakasserier

”Primärt är det advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder”

Advokatsamfundets styrelse har antagit ett vägledande uttalande om motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier.

Advokatsamfundets styrelse beslöt vid sitt möte den 26 januari att anta ett vägledande uttalande avseende motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier med mera.

I det vägledande uttalandet skrev man bland annat att det primärt är advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder för att olika former av trakasserier och andra oacceptabla beteenden inte förekommer på arbetsplatsen. Men även för Advokatsamfundet kan det finnas anledning att agera, till exempel genom att inleda ett disciplinärende, om en advokat inte följer regler i lag eller god advokatsed. Särskilt med hänvisning till diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen finns anledning att framhålla och erinra om att en advokat i sin verksamhet ska motverka alla former av sexuella trakasserier och diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, köns­överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, reli­gion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

En arbetsgrupp tillsattes av styrelsen i december med uppdrag att arbeta vidare med de frågor som har uppkommit i anledning av resultatet av den enkätundersökning riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om deras utsatthet för sexuella trakasserier. Vice ordförande i Advokatsamfundet Eva-Maj Mühlenbock är sammankallande i gruppen, som även består av advokaterna Ola Åhman, Petter Hetta och Åsa Erlandsson. Sekreterare är advokaten och chefsjuristen Maria Billing. Till arbetsgruppen kommer en referensgrupp av yngre jurister att knytas. Frågan om advokatyrkets attraktivitet kommer även att behandlas på styrelsens internat i april. Som en del av det framåtsyftande arbetet kommer kostnadsfria utbildningar i genuskunskap att erbjudas inom kort.

Läs hela det vägledande uttalandet här