Annonser

Vägledande uttalande om motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier m.m.

Styrelsen har vid styrelsemötet den 26 januari antagit ett vägledande uttalande avseende motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier m.m.

 I anledning av Metoo-uppropet för juristbranschen gjorde Advokatsamfundet den 14 november 2017 ett uttalande. Under perioden 17–27 november 2017 genomfördes en enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om deras utsatthet för sexuella trakasserier. En arbetsgrupp med uppdrag att arbeta vidare med de frågor som har upp­kommit i anledning av resultatet av undersökningen tillsattes vid styrelsemötet i december. Advokaten och vice ordförande i Advokatsamfundet Eva-Maj Mühlenbock är sammankallande i gruppen, som i övrigt består av advokaterna Ola Åhman, Petter Hetta och Åsa Erlandsson. Sekreterare är advokaten och chefsjuristen Maria Billing.

Vid sitt möte den 26 januari antog styrelsen ett vägledande uttalande:

Primärt är det advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder för att olika former av trakasserier och andra oacceptabla beteenden inte förekommer på arbetsplatsen. Men även för Advokatsamfundet kan det finnas anledning att agera, till exempel genom att inleda ett disciplinärende, om en advokat inte följer regler i lag eller god advokatsed. Särskilt med hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljölagen (1977:60) finns anledning att framhålla och erinra om att en advokat i sin verksamhet ska motverka alla former av sexuella trakasserier och diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, köns­överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En advokat har vidare ansvar för att uppnå en god arbetsmiljö på advokatbyrån. Dessa skyldigheter gäller i all advokatverksamhet, såväl externt i förhållande till klient och annan, som internt i förhållande till alla medarbetare på advokatbyrån.

Arbetet går nu vidare. Kostnadsfria utbildningar i genuskunskap kommer att erbjudas inom kort. Arbetsgruppen kommer att knyta en referensgrupp av yngre jurister till sig. Den viktiga frågan om advokatyrkets attraktivitet kommer att behandlas på styrelsens internat i april.