Annonser

Skärpta straff för våldsbrott föreslås trots invändningar

Regeringen föreslår skärpta straff för allvarliga våldsbrott, och vill detaljreglera vilka omständigheter domstolarna ska få ta hänsyn till när de bedömer straffvärdet. Både Lagrådet och Advokatsamfundet har varit mycket kritiska till förslaget.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om skärpta straff för allvarliga våldsbrott.
Regeringen skriver att samhällsutvecklingen har inneburit att allvarliga våldsbrott måste ses som betydligt allvarligare än tidigare, och lämnar ett antal förslag med syfte att höja straffnivån för dessa brott.

STRAFFEN HÖJS för alla allvarliga våldsbrott. Domstolarna ska vid straffvärdebedömningen särskilt beakta om en gärning har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Straffskalornas utrymme uppåt ska tas i anspråk och straffen ska få en större spridning inom straffskalorna.

Försvårande och förmildrande omständigheter ska ges ett ökat genomslag vid straffvärdebedömningen av brott i allmänhet. Som försvårande ska beaktas om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagrådet var i ett ovanligt skarpt formulerat yttrande kritiskt till lagstiftningsmetoden i förslaget och ifrågasätter lagändringarnas utformning.

Lagrådet finner det särskilt anmärkningsvärt att regeringen vill styra domstolarnas tillämpning av lagreglerna om straffvärde på detaljnivå genom uttalanden i författningskommentaren. Lagrådet anser också att det ur principiell synpunkt är diskutabelt att införa en uttrycklig begränsning av vilka omständigheter en domstol får beakta.

SVERIGES advokatsamfund avstyrkte i princip förslaget i sitt remissvar. Advokatsamfundet ansåg att det saknas tillräckliga skäl för den föreslagna påföljdsskärpningen. Enligt Advokatsamfundet måste en generellt höjd repressionsnivå föregås av mer djupgående analyser av proportionalitet, ändamålsenlighet, nödvändighet och effektivitet.

Advokatsamfundet skrev i sitt remissvar: ”Det enda egentliga skäl som av utredningen anförs för en generell straffskärpning av de allvarligare brotten, är att samhället tydligt bör markera det förkastliga i att begå sådana brott. Detta är enbart en politisk markering och enligt samfundets förmenande måste betydligt bättre skäl kunna anföras för en så långtgående förändring som föreslås i betänkandet. I avsaknad härav och med hänvisning till vad som anges i det följande avstyrks förslagen i denna del.”

Magnus Andersson, Ulrika Brandberg

Prop. 2009/10:147