Annonser

Etik notiser

Intrång väcker frågor om tystnadsplikt 

Medierna rapporterade i januari om att en svensk advokatbyrå utsatts för ett dataintrång. Som en följd har konfidentiella klientuppgifter läckt ut och spridits. Enligt den aktuella byrån är det uppgifter från byråns jävsregister det handlar om. Med intrånget aktualiseras förstås frågan om advokatens tystnadsplikt och skyldigheten att organisera sin verksamhet så att denna säkras.

Advokatsamfundet har riktlinjer för behandlingen av personuppgifter och säkerhet i advokatverksamheten. I en vägledning som berör hanteringen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen framgår att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken i advokatverksamheten.

Tidskriften Advokaten behandlade i nummer 6/2023 riskerna för dataintrång och hur advokater kan skydda sig mot sådana. Reportaget innehåller en rad konkreta tips på hur intrång kan förebyggas och hur skadan kan minimeras om det trots allt sker intrång.

Kvalifikationskrav bereds vidare 

Vid huvudstyrelsens sammanträde den 25 januari diskuterades tillsynskommitténs förslag om kvalifikationskrav för vissa försvararuppdrag. Vid mötet redovisades även ledamöternas synpunkter som inhämtats av avdelningarna.  Majoriteten av dem som lämnat synpunkter har varit positiva till det föreslagna tidskravet, men många har också haft synpunkter på dess närmare utformning. Förslaget kommer nu att beredas vidare i styrelsen.

Många etikkurser på gång  

Advokatakademien erbjuder som vanligt en rad kostnadsfria eller subventionerade kurser i viktiga yrkesfrågor och advokatetik. Kurserna hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vissa kurser sänds dessutom på nätet. 

På programmet finns två olika kurser i advokatetik, där den ena är särskilt inriktad på yrkesverksamma advokater och jurister. Övriga kurser är Stresshantering och ett hållbart arbetsliv (tre timmar), Försvararen, restriktioner och advokatetiken (tre timmar) samt Principalansvaret i advokatverksamhet (sex timmar). 

Läs mer och anmäl dig på ­Advokatakademien, advokatakademien.advokatsamfundet.se.

Så hanterar du restriktioner 

Advokatakademien erbjuder ett subventionerat seminarium om de olika situationer och frågor en försvarare kan möta när klienten är häktad med restriktioner. Ämnet har diskuterats flitigt under senare tid och ett par relaterade fall har behandlats i samfundets disciplinnämnd.

Under seminariet diskuteras bland annat advokatens kontakter med klienten och samfundets etiska regler samt vikten av en etisk kompass. Seminariet leds av advokaterna Ulrika Borg (KRIM Advokater) och Staffan Bergqvist (Advokatgruppen i Stockholm). Båda är ledamöter i samfundets disciplinnämnd.

Läs mer och anmäl dig på ­Advokatakademien, advokatakademien.advokatsamfundet.se.