Annonser

Advokatetiska skäl väger tungt för rätten att frånträda uppdrag

Att en advokat själv bedömer att han eller hon behöver frånträda ett uppdrag av advokatetiska skäl bör normalt räcka för att domstolen ska entlediga advokaten. Det fastslog Högsta domstolen i januari. 

”När en advokat uppger att advokatetiska skäl kräver att han eller hon frånträder uppdraget bör det väga mycket tungt vid bedömningen och i normalfallet utgöra skäl för ett byte.”

Det skriver Högsta domstolen i två avgöranden om rätten för en advokat att frånträda ett uppdrag och entledigas från sitt offentliga förordnande, som kom i slutet av januari. 

Det ena beslutet rör en advokat som begärt att han skulle entledigas från uppdraget som försvarare i ett mål om ekonomisk brottslighet. Enligt advokaten kunde han, bland annat av advokatetiska skäl, inte kvarstå som försvarare i målet. På grund av tystnadsplikten kunde advokaten inte närmare redogöra för omständigheterna bakom begäran. Även klienten ville byta försvarare. Hovrätten avslog dock bådas begäran. 

I det andra beslutet var advokaten förordnad som rättshjälpsbiträde i ett mål om bättre rätt till fast egendom och avhysning. Klienten förlorade i tingsrätten. I sitt överklagande begärde advokaten att få frånträda uppdraget av advokat­etiska skäl. Klienten ville först byta rättshjälpsbiträde, men ändrade sig och ville ha kvar den aktuella advokaten. Även här sa hovrätten nej till ett entledigande. 

Högsta domstolen meddelande prövningstillstånd i frågan om entledigande. HD begärde också in yttranden från såväl Justitiekanslern som Advokatsamfundet, som båda ansåg att advokatens begäran om entledigande borde godtas. 

I de två besluten går HD pedagogiskt igenom reglerna för offentliga försvarare och rättshjälpsbiträden liksom vad advokatetiken kräver. Slutsatsen blir densamma i båda fallen: Advokaten ska entledigas. 

HD konstaterar i båda besluten att en advokat många gånger inte kan lämna några närmare uppgifter om skälen för frånträdandet i nu aktuella fall. ”Det finns därför oftast inte någon anledning för rätten att efterfråga mer information om de bakomliggande skälen. När en advokat uppger att han eller hon av advokatetiska skäl är skyldig att frånträda sitt uppdrag, eller detta annars klart framgår av en begäran till domstolen, bör rätten normalt kunna utgå från att advokaten noga bedömt situationen och lägga hans eller hennes uppgifter till grund för bedömningen”, skriver domstolen.

HD anser dessutom att sådana advokatetiska skäl för ett frånträde bör väga mycket tungt vid bedömningen och i normalfallet räcka för att godta ett byte av försvarare eller rättshjälpsbiträde. Eftersom det i de aktuella fallen saknades skäl mot byte entledigades de båda advokaterna från sina uppdrag, och klienterna fick byta försvarare respektive rättshjälpsbiträde.

HD, mål:  Ö 1327-23Ö 3245-23