Annonser

Färre anmälningar mot advokater under 2015

Disciplinnämnden avgjorde fler ärenden förra året tack vare extra arbetsinsatser.

Tack vare extra arbetsinsatser kunde Advokatsamfundets disciplinnämnd avgöra 26 procent fler ärenden 2015 än året före. Samtidigt fortsatte antalet disciplinanmälningar mot advokater att minska under 2015. Statistiken över Advokatsamfundets disciplinärenden 2015 bekräftar att den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater växer kraftigt.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 538 anmälningar mot advokater under 2015. Det är 17 färre än under 2014 och motsvarar en minskning med 3 procent. Antalet disciplinanmälningar har sjunkit från 591 anmälningar år 2008. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 37 disciplinärenden på eget initiativ 2015.

Totalt 780 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2015. Det är 159 fler än året före – en ökning med 26 procent. Att antalet behandlade ärenden ökade berodde på extra arbetsinsatser, inte på att antalet disciplinanmälningar skulle ha blivit fler. Tvärtom minskade alltså antalet anmälningar 2015 jämfört med 2014.

De flesta av ärendena, 576 ärenden, avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 135 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Av de 204 ärenden som disciplinnämnden avgjorde i plenum ledde 128 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (96) blev påföljden för advokaten en erinran. Men 18 advokater fick varningar och 14 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Ingen advokat uteslöts ur Advokatsamfundet under 2015.

På längre sikt är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 538 anmälningar under 2015. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 11 procent, trots att advokaterna har blivit 62 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5 723 advokater år 2015.

Till det kommer en stor ökning av antalet biträdande jurister anställda hos advokater. De biträdande juristerna ska följa god advokatsed, men kan inte själva bli föremål för disciplinära påföljder. I stället är den advokat som är juristens principal ansvarig, och kan få en disciplinpåföljd på grund av brister i sin övervakningsplikt.

Kraven för inträde i Advokatsamfundet skärptes 2004 genom att advokatexamen infördes. Kraven syftar till att säkra en etiskt och professionellt hög kvalitet inom advokatkåren. Sedan 2009 ställs också krav på att advokater måste genomgå professionell vidareutbildning minst 18 timmar per år.

– Att antalet disciplinanmälningar har minskat både relativt och i absoluta tal är sannolikt en följd av Advokatsamfundets höga inträdes- och vidareutbildningskrav. Till detta kommer samfundets betydande satsningar på etikfrågor genom att bland annat tillhandahålla omfattande gratiskurser i ämnet, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

– Under 2016 intensifierar Advokatsamfundet sin proaktiva tillsyn över advokaterna och inför ytterligare ett kunskapsprov för behörighet att inträda i samfundet. Syftet är att ytterligare höja kvaliteten och förstärka kunskapen om de etiska reglerna, säger Anne Ramberg.