Annonser

Disciplinärende Beslut 2015

Advokat har för klienten enbart angett att hon inte tillämpar timtaxa och att hon debiterar skäligt arvode, dock utan att ange vilka kriterier hon beaktar vid sin bedömning av vad som utgör skäligt arvode. Erinran.

Bakgrund

A förordnades år 2012 som bodelningsförrättare i bodelning mellan X och hans före detta maka.

Anmälan

I anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 7 november 2014, riktar X anmärkningar mot A avseende brist på information och hantering av uppdraget.

I anmälan anförs i huvudsak följande. A vägrade att informera om sin timkostnad och ville inte förse dem med ett månadsutdrag över upparbetade timmar i målet. Han försökte i nästan två år få information om totala kostnader, upparbetade timmar etc., men A vägrade ge honom denna information.

De trodde att en bodelningsförrättare hade att samla information, titta på fakta och fatta beslut. A har inte gjort detta. Hon har haft alla fakta från dag ett. Ett problem kan vara att den före detta makan hela tiden ändrar uppfattning om vad hon vill och A frågar henne hela tiden om detta; det ingår inte i vad en bodelningsförrättare ska göra. Det drar ut på tiden.

Om de från första dagen hade vetat om timkostnaden och debiteringsprinciperna, kunde de bett tingsrätten om en annan förrättare.  

Advokatens yttrande

A har i yttranden, daterade den 25 november 2014 och den 5 januari 2015, tillbakavisat anmärkningarna och lämnat en redogörelse för åtgärder vidtagna i ärendet.

Vidare har hon anfört bl.a. följande. Ärendet är inte avslutat och någon fakturering har inte ägt rum. Hon tillämpar inte timkostnad utom i fall då detta är föreskrivet i lag eller föreskrivet i försäkringsvillkor inom ram för rättsskydd.

Redan i brev den 11 december 2012 till parterna lämnades information om regler för fakturering och det erinrades om detta i brev den 27 mars 2013. I brevet den 11 december 2012 uppgavs att det inte finns bestämd timtaxa i ärende som förevarande. Skäligt arvode debiteras. Vidare upplystes om moms enligt lag.  Hon bedömer att hon följt vägledande regler för advokaters verksamhet.

Ärendets handläggningstid är motiverad. Hon bestrider försumlighet.

Ytterligare skriftväxling

X har i yttranden, som kom in den 17 december 2014 och den 30 januari 2015, anfört bl.a. följande. Det A anför är riktigt, men om man ser till innehållet i informationen de fick, så tar den inte upp hur mycket hon debiterar och inte heller hur det ekonomiska ansvaret genomförs. Från första mötet har han specifikt frågat A hur arvodet beräknas etc., men har inte fått annat till svar än att arvodet är skäligt. Han har många gånger försökt få svar på detta, men har inte fått tillräcklig information. Han begär att få veta upparbetade kostnader, antal timmar och kostnad per timme.  

Nämndens bedömning och beslut

En advokat ska i anslutning till att uppdraget antas ange bl.a. principerna för sin debitering.

Av utredningen framgår att A för klienten enbart uppgett att hon inte tillämpar timtaxa och att hon debiterar skäligt arvode, dock utan att ange vilka kriterier hon beaktar vid sin bedömning av vad som utgör skäligt arvode. Härigenom har hon åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A i övrigt har åsidosatt god advokatsed.