Annonser

Förbättrade möjligheter till medling och förlikning

Alliansregeringen har föreslagit nya regler om medling och förlikning i syfte att öka parters möjligheter att lösa tvister på frivillig väg. Riksdagen beslutade för en tid sedan att gå på regeringens linje. Beslutet väntas leda till att förtroendet för medling som tvistlösningsmetod ökar, att medlingsklimatet förbättras och att intresset för medling i allmänhet ökar. Den nya lagen träder i kraft den 1 augusti och skapar förhoppningsvis även ett väl avvägt samspel mellan medling och sedvanliga domstolsförfaranden för att både underlätta processer för berörda parter och minska samhällets kostnader. Det skriver Patrick Reslow och Christer Wersäll.

De nya reglerna om medling och förlikning innebär att en medlingsöverenskommelse ska kunna verkställas av domstol. Parterna ska även kunna delta i medling utan att riskera att talefrister och preskriptionstider löper ut under pågående medling. Det finns redan nu möjligheter att träffa en frivillig överenskommelse när en tvist har uppkommit och kan bedrivas utan stöd i lag. Det är alltjämt relativt ovanligt att använda sig av det. Därför finns det utrymme att ytterligare öka möjligheterna för berörda parter att på frivillig väg komma överens och i övrigt förbättra förutsättningarna för sådan verksamhet.

De tidigare problem som funnits i samband med medling har att göra med den osäkerhet som råder angående de rättsliga verkningarna av att inleda medling. Osäkerheten hänger i huvudsak främst samman med frågor om konfidentialitet och preskriptionsavbrott. Det har även funnits begränsade möjligheter att göra en medlingsöverenskommelse verkställbar.

Det finns många fördelar med att parter som hamnat i tvist frivilligt kan komma överens. I förhållande till en domstolsprocess kan det spara både tid och pengar. Genom en frivillig överenskommelse ökar även möjligheterna för parterna att fortsätta ett samarbete eller en affärsrelation. Dessutom kan det vara lättare att acceptera en lösning som man själv varit med om att framarbeta än om endast en dom meddelas.

Även samhället har mycket att vinna på att uppmuntra parter att söka en frivillig lösning på en uppkommen tvist. Bland annat kan domstolarna i större utsträckning lägga resurser på mål där förlikning inte är tillåten eller där det saknas förutsättningar att komma överens.

För att säkerställa att parterna kan tala fritt inför en medlare föreslås tystnadsplikt för medlaren och att denne inte ska få höras som vittne i domstol rörande vad som sagts under medlingsförfarandet. Det som föreslås ska även gälla för gränsöverskridande fall inom EU.

Även när en tvist når domstol finns det mycket att vinna på att komma överens. Tingsrättens skyldighet att verka för att parter kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps därför. Och regler om detta införs också i hovrätt.

Vår förhoppning är att domstolarna, i än större utsträckning än tidigare, använder sig av möjligheterna till att förlika parter, då det gynnar såväl individen som samhället.