Annonser

Timkostnadsnormen: Enkät kan ge underlag för förändring

Just nu pågår den av Advokatsamfundet länge efterlysta översynen av timkostnadsnormen. Under hösten får ett antal advokater chansen att bidra när Statskontoret sänder ut en enkät om advokaternas villkor.

I april gav regeringen Statskontoret i uppdrag att se över modellen för beräkning av den så kallade timkostnadsnormen, som styr ersättningen till bland andra rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare och målsägandebiträden.

Som ett led i översynen kommer Statskontoret i början av september att skicka ut en enkät till ett urval av advokater och biträdande jurister verksamma inom det humanjuridiska området. Enkäten, som sänds via e-post och har Statistiska centralbyrån, SCB som avsändare, innehåller en rad frågor framför allt om advokaternas och juristernas kostnader och nedlagd tid.

Advokatsamfundet har i många år arbetat för att få till stånd en förändring av timkostnadsnormen. Normen beräknas med utgångspunkt i de genomsnittliga kostnaderna för de allmänna advokatbyråerna, som fanns fram till år 1999. Enligt samfundet ligger normens nivå för lågt jämfört med rättsbiträdenas verkliga kostnader, och den tid biträdena antas kunna debitera är satt för högt. Följden är att det blivit allt svårare att rekrytera advokater som vill åta sig offentliga uppdrag.

– Timkostnadsnormen är i förlängningen en rättssäkerhetsfråga. Med dagens system riskerar vi att enskilda inte kan få kvalificerad juridisk hjälp i framtiden, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som länge drivit frågan om en förändring av timkostnadsnormen.

Anne Ramberg betonar att det nu är oerhört viktigt att de advokater och biträdande jurister som får Statskontorets enkät också besvarar frågorna.

– Det är helt avgörande för att Statskontoret ska kunna utföra sitt uppdrag, säger hon.

För att Statskontoret verkligen ska få en heltäckande bild av advokaternas kostnader och tidsåtgång är enkäten tämligen omfattande. Advokaterna kan i vissa fall komma att behöva konsultera sina ekonomiansvariga eller revisorer för att kunna svara. Trots detta vill Anne Ramberg verkligen uppmana alla tillfrågade att ta sig den tiden.

– Vi har i många år efterlyst en sådan här översyn. Nu har vi chansen att få till stånd en förändring. Men då måste vi advokater också göra vad vi kan för att ge en riktig bild av hur systemet fungerar, säger hon, och tillägger att detta förmodligen är höstens viktigaste fråga för advokatkåren.

Översynen av timkostnadsnormen
Statskontorets uppdrag från regeringen är att överväga om beräkningsmodellen för timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet bör förändras. Övervägandena ska, enligt direktiven, i första hand omfatta hur de rättsliga biträdenas kostnader bör beaktas och hur den nedlagda tiden bör ersättas. Men Statskontoret får också överväga andra frågor som rör timkostnadsnormens beräkningsmodell, om Statskontoret anser att det behövs. Om Statskontoret gör bedömningen att beräkningsmodellen bör förändras, ska de också lämna förslag till en ny beräkningsmodell.

En arbetsgrupp inom Advokatsamfundets styrelse följer Statskontorets översyn och har löpande kontakter med utredarna. Arbetsgruppen har också medverkat i framtagandet av enkäten till advokaterna.

Statskontoret ska redovisa uppdraget till Justitiedepartementet senast den 31 december 2011.

Timkostnadsnormen för 2011 är 1166 kronor exklusive moms för biträden med F-skattsedel och 887 kronor exklusive moms för biträden utan F-skattsedel. Normen fastställs varje år av regeringen utifrån ett beräkningsunderlag från Domstolsverket.

Har du frågor om Statskontorets översyn eller enkäten? Kontakta Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing på telefon
08-459 03 00 eller e-post maria.billing@advokatsamfundet.se.