Annonser

Lästips

Titel: Rättsinformatik : inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning
Författare: C. Magnusson Sjöberg, P. Nordbeck, A. Nordén, D. Westman
Förlag: Studentlitteratur

Boken belyser samspelet mellan juridik och informations- och kommunikationsteknik inom olika områden i samhället. Första delen e-samhället tar upp frågor om integritetsskydd i digitala miljöer och informationssäkerhet och ansvar. Andra delen behandlar privaträttsliga frågor kring e-handel och går igenom de olika stegen i e-handelsprocessen, från marknadsföring och avtal i elektronisk form till elektronisk betalning och bokföring. Sista delen i boken e-förvaltning tar upp hur myndigheter idag handlägger ärenden digitalt och vilka möjligheter enskilda har att få insyn i e-förvaltningen.

Titel: Ret, informatik og samfund
Redaktör: C. Henrichsen, J. Rytter, S. Rønsholt
Förlag: Jurist-og Økonomforbundet

Festskriften tillägnas Peter Blume, professor vid Juridiska fakulteten, Köpenhamns universitet med anledning av hans 60-årsdag förra året. Peter Blume har länge varit verksam som lärare, forskare och inte minst författare till böcker och artiklar i tidskrifter och samlingsverk, speciellt inom områdena rättsinformatik och juridisk metodlära.

Festskriftens många bidrag är skrivna av vänner och kollegor i och utanför Danmark och anknyter både till Peter Blumes egna verksamhetsområden, men även angränsande och mer allmänna ämnen.

Internationell skiljedomsrätt på biblioteket

Databasen International Commercial Arbitration (Westlaw)

Biblioteket har sedan tidigare Westlaw International, en omfattande internationell fulltextdatabas med juridiskt material från bl.a. USA, Kanada och Storbritannien. Nu har vi även abonnemang på International Commercial Arbitration, ett tilläggspaket till Westlaw, med ett omfångsrikt skiljedomsrättsligt material. Westlaw är sökbar för besökare på biblioteket, men liksom tidigare går det också bra att ringa eller mejla frågor.

Avhandling

Distress after criminal victimization: quantitative and qualitative aspects in a two-year perspective, Olof Semb, Umeå universitet

Brottsoffer känner sig ofta både misstänkliggjorda och övergivna av samhället. Många drabbas av allmänpsykiatriska symptom såsom depression och ångest efter att ha blivit utsatta för våldsbrott, symtom som ofta kvarstår flera år efter händelsen. Undersökningen är en del av Brottsofferprojektet vid Umeå universitet som följt brottsutsatta under två år. Avhandlingen går att läsa i fulltext på www.diva-portal.org

Ny lagstiftning fångar upp fler sexualbrott mot barn

Rapport från Brå (2011:6)

Ny rapport visar att antalet polisanmälda våldtäkter mot barn ökade kraftigt mellan 1995 och 2008. Ökad medvetenhet kring barns utsatthet för sexuella övergrepp och förändrad lagstiftning är några av förklaringarna. Bland annat har den rättsliga definitionen av våldtäkt mot barn utvidgats och innefattar i dag fler typer av övergrepp än tidigare. Rapporten beskriver utvecklingen sedan mitten av 1990-talet och presenterar också en fördjupad bild av de våldtäktsbrott som kommer till rättsväsendets kännedom.

Hatbrottsanmälningarna minskar

Rapport från Brå (2011:9)

Anmälningarna om hatbrott fortsätter att sjunka, visar Hatbrottsstatistiken 2010 som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i juni. Totalt gjordes 5 139 anmälningar, en minskning med elva procent mot året före. Anmälda antisemitiska och homofobiska hatbrott har minskat medan de islamofobiska ökat kraftigt. Få anmälda hatbrott leder till åtal.