Annonser

Anstalt undersökte handlingar från advokat

Kriminalvårdsanstalten Hinseberg beslagtog i våras de papper som advokat Staffan Fjellström just lämnat över till sin klient. Nu har advokaten JO-anmält händelsen, som han anser hotar det konfidentiella förhållandet mellan advokat och klient.

Den 16 maj besökte advokat Staffan Fjellström sin klient på kriminalvårdsanstalten Hinseberg. Han överlämnade vid mötet kopior av en del utredningsmaterial och engelska översättningar som han själv gjort av klientens dom. Strax efter besöket togs handlingarna ifrån klienten, vid en så kallad visitation. Efter en vecka återlämnades handlingarna, med tydliga tecken på att de lästs av personalen.

Staffan Fjellström reagerade kraftigt på detta.
– Det var inget kontroversiellt med handlingarna i sig. Men det här är en viktig principiell fråga. Kriminalvårdens agerande gör att skyddet för advokatens kommunikation med klienten helt försvinner, säger han.

Händelsen fick Staffan Fjellström att skriva ett brev till Kriminalvården för att få en förklaring. I sitt svar uppger myndigheten att det inte alls handlade om granskning av brev. ”Det är korrekt att brev från en advokat till en intagen ej får granskas. Dock kan anstalten kroppsvisitera en intagen eller visitera ett bostadsrum för att kontrollera att den intagna inte innehar egendom som kan äventyra till exempel säkerheten i anstalten. Det är vad som hände efter ditt besök,” står det bland annat i brevet från Kriminalvården.

Advokat Staffan Fjellström har nu anmält händelsen till Riksdagens ombudsmän, JO. Han ifrågasätter starkt Kriminalvårdens tolkning av lagen.
– Om den är riktig innebär det att all form av absolut sekretess mellan advokat och intagen är en chimär, säger han, och fortsätter:
– Man märker att Kriminalvården klämmer åt på alla håll i förhållande till de intagna. Men jag trodde i alla fall att det fanns en politisk enighet om att konfidentialiteten mellan advokat och klient skulle vara kvar.

Den första april 2008 ändrades lagen om kriminalvård i anstalt. Lagändringen ger anstaltspersonal rätt att granska brev till och från de intagna om detta är nödvändigt för att skydda ordningen eller säkerheten på fängelset. Personalen får också undersöka och beslagta de intagnas personliga ägodelar, till exempel tidningar och böcker, om de bedöms kunna hota ordningen eller försvåra verkställigheten av straffet.

Argumenten för lagändringen kretsade framför allt runt hur porr motverkade behandlingen av sexualbrottslingar. Efter lagändringen görs dock, precis som tidigare, undantag för brev från myndigheter och advokater, som normalt inte får granskas.

Flera remissinstanser riktade kritik mot förslaget om att intagna inte skulle få ha böcker och tidningar som kunde äventyra säkerheten eller ordningen. Advokatsamfundet skrev bland annat att det var ”en alltför stor inskränkning i den intagnes mänskliga fri- och rättigheter att låta Kriminalvården avgöra vad som är lämpligt eller olämpligt med hänvisning till allmän ordning och säkerhet eller med hänsyn till den behandling som den intagne genomgår”.

Advokatsamfundets generalsekreterare är också starkt kritisk till kriminalvårdsanstaltens agerande.
– Det inger mycket starka betänkligheter och kan utan särskild anledning inte accepteras, säger hon.

Ulrika Brandberg