Annonser

Disciplinärende 13

Advokat har sammanblandat sin advokatverksamhet med verksamhet som fastighetsmäklare. Erinran.

Advokatsamfundet har tagit del av den gemensamma marknadsföring av Advokatfirma X och fastighetsförmedling X O-stad Fastigheter, som finns på hemsidan Y. På Advokatfirma X hemsida framgår att även advokatbyrån sysslar med fastighetsförmedling. A har förelagts att yttra sig över huruvida han anser att verksamheten och marknadsföringen av denna är förenlig med god advokatsed.

A har i ett infordrat yttrande, daterat den 29 januari 2008, anfört i huvudsak följande:

Oavsett om regeln i 3 § 3 st i vägledande regler om god advokatsed är bolagsneutral gäller den dock bolaget och dess organisation. Där regleras vem som får äga aktier eller vara bolagsman i det och vad den juridiska personen, bolaget, skall ha för verksamhetsföremål (att bedriva advokatverksamhet) och vad som, vilket närmare klarläggs i det vägledande uttalandet av den 10 december 1992, inte är förenligt med verksamhetsföremålet. Han konstaterar att han inte bedriver sin verksamhet som bolag utan i företagsformen enskild firma. – Det är alltså inte ett bolag.

Skulle det vara oförenligt med god advokatsed att en advokat, som inte driver sin verksamhet i bolag eller som driver sin advokatverksamhet i bolag men som privat (inte i bolaget), även äger och driver fastighetsrörelse med till exempel hyresfastigheter, det vill säga äger, förvaltar, köper och försäljer sådana? Han menar att så inte är fallet. Nu är detta emellertid inte något som har bärighet på hans advokatrörelse då han inte bedriver verksamheten i bolag och vid sidan av det inte heller idkar handel med fastigheter eller bedriver fastighetsförvaltning vare sig i rörelsen eller privat.

Han anser att hans verksamhet och marknadsföringen av denna är förenliga med god advokatsed. Han anser inte att bedrivande av fastighetsförmedling i advokatverksamheten är oförenligt med styrelsens vägledande uttalande av den 10 december 1992. Att fastighetsförmedling i advokatverksamheten är förenligt med god advokatsed följer bland annat av vad Holger Wiklund anför i sin bok. Där framgår bland annat att man i Norge 1973 betraktade fastighetsförmedling som en till advokatyrket hörande verksamhet. Sedan dess har Sverige fått motsvarande regler i lagen (1984:81) om fastighetsmäklare som ersatts av fastighetsmäklarlagen (1995:400). I nämnda lag framgår att svenska advokater har en lagfäst rätt att utan föregående registrering ägna sig åt yrkesmässig förmedling av fastigheter et cetera. Detta är även – såvitt det inte i det enskilda fallet föreligger omständigheter som talar i motsatt riktning – något som ingår i advokatverksamheten.
När det sedan gäller marknadsföringen av deras verksamhet anser han att även den är förenlig med god advokatsed. Den tid då det ansågs mindre lyckat att advokaten marknadsförde sina tjänster i annonser har för länge sedan gått förbi. I dessa dagar presenterar var och varannan advokat sin verksamhet via en hemsida. Han finner även att den presentation som de har på hemsidan är måttfull då det finns täckning för allt som sägs där. Meningen med att utvidga verksamheten med fastighetsförmedling har varit att tillhandahålla en mäklartjänst som motsvarar högt ställda krav och som utförs med en hög etisk standard.

Styrelsen beslutade den 6 mars 2008 att ett disciplinärende avseende nedanstående skulle upptas mot A.

A har beretts tillfälle att slutföra sin talan i ärendet och har därvid inkommit med yttrande daterat den 18 april 2008. I yttrandet anför A i huvudsak följande. Han instämmer i att de etiska reglerna gäller för samtliga advokater. Han vidhåller dock sin bedömning att de regler som specifikt rör advokatverksamhet i bolag (3 § 3 st VRGA) just gäller det som där stipuleras och inget annat. Avseende huruvida hans verksamhet är förenlig med styrelsens vägledande uttalande av den 10 december 1992 hänvisar han till vad han tidigare anfört samt meddelar därutöver följande. De är två personer som arbetar på Advokatfirma X O-stad, han och B. Den senare är heltidsanställd. B har under anställningen hos honom genomgått utbildning för och är nu registrerad fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarnämnden samt medlem i Mäklarsamfundet. Hennes uppgifter i advokatfirman är att arbeta med allmänna kontorsgöromål och även att biträda i mäklaruppdrag och vid deras uppdrag avseende ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Det senaste året har hon till stor del varit engagerad i uppbyggnaden av de egenutvecklade databassystem som de nu använder vid utförandet av de ombildningsuppdrag som de handlägger. När det gäller mäklaruppdragen utförs dessa helt i advokatfirmans regi, antingen av honom eller av B med hans medverkan och under hans överinseende. Ersättningen för de mäklaruppdrag som utförs är till sin helhet hänförliga till advokatfirman.

Ytterligare skriftväxling
Viss ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.

Nämndens bedömning och beslut
En fastighetsmäklare har en ovillkorlig skyldighet att i sitt uppdrag se till båda parters intressen. Mäklaren skall bistå båda parterna med råd och stöd. Detta förhållande gör att det är oförenligt med god advokatsed att en advokat – oavsett i vilken form advokatrörelsen drivs – förmedlar fastigheter som inte har direkt samband med ett pågående advokatuppdrag.

Genom att vid sidan av sin advokatverksamhet bedriva fastighetsmäklarverksamhet har A handlat i strid med god advokatsed.
Med hänsyn till det sätt på vilket A sammanblandat sin advokatverksamhet med mäklarverksamheten tilldelar nämnden A erinran enligt 8 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken.