Annonser

Motioner till årets fullmäktige

Åtta motioner samt ett 20-tal stödmotioner har kommit till Advokatsamfundets styrelse inför årets Advokatfullmäktige den 3 juni. Här följer en sammanfattande beskrivning av förslagen.
Advokatsamfundets fastighet och stiftelser
Styrelsen bör ges i uppdrag att dels utvärdera de ekonomiska effekterna av en försäljning av Advokatsamfundets fastighet på Djurgården i Stockholm och att i stället bedriva verksamheten i ”moderna och effektiva kontorslokaler”, dels att göra en genomgång av samfundets stiftelser. Motionen är undertecknad av Fredrik von Baumgarten, Peter Danowsky, Lars Wenne, Wilhelm Lüning och Rolf Åbjörnsson.

Utarbeta ett rättspolitiskt handlingsprogram
Advokatsamfundet måste ta en mer aktiv och konkret del i det rättspolitiska arbetet i Sverige i enlighet med stadgarnas bestämmelse om ändamålet med Advokatsamfundet; nämligen att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna tillgodo. Tillsätt därför en kommitté för att utarbeta ett rättspolitiskt handlingsprogram. Det vill motionärerna Lars Wenne och Rolf Åbjörnsson.

Utreda de så kallade konfliktreglerna
Åtta motionärer vill att en utredning tillsätts som ska göra en allmän översyn av de så kallade konfliktreglerna i 13-15§§ Vägledande regler om god advokatsed. Utredningen bör bestå av advokater som på ett representativt sätt avspeglar sammansättningen inom advokatkåren. Ett slutligt förslag ska sedan kunna läggas fram till fullmäktigemötet våren 2006. Motionärer är Fredrik von Baumgarten, Peter Danowsky, Lars Wenne, Martin Börresen, Wilhelm Lüning, Olof Nilsson, Olle Jansson och Rolf Åbjörnsson.

Översyn av de vägledande reglerna om god advokatsed
Utse en kommitté som får till uppgift att se över de vägledande reglerna om god advokatsed. Utred även en regeländring så att ledamot som tilldelas annan disciplinär påföljd än uteslutning ska kunna överklaga beslutet och att en ledamot som tilldelats varning med straffavgift, och som inte erlägger denna, ska kunna uteslutas ur samfundet. Det är två av de yrkanden som finns i en motion undertecknad Fredrik von Baumgarten, Peter Danowsky, Lars Wenne, Wilhelm Lüning, Olof Nilsson, Martin Börresen och Rolf Åbjörnsson.

Avdelningarnas verksamhet ska stärkas
Tillsätt en utredningsgrupp som gör en översyn av Advokatsamfundets organisation för att stärka avdelningarnas verksamhet. Gruppen ska vara förankrad i alla avdelningar. Syftet ska vara att stärka ledamöternas professionella ställning och ge underlag för beslut rörande organisatoriska och ekonomiska förändringar. Motionsförfattare är Fredrik von Baumgarten, Peter Danowsky, LarsWenne, Wilhelm Lüning, Olof Nilsson, Martin Börresen och Rolf Åbjörnsson.

Redogörelse för Advokatsamfundets kostnader
I en av motionerna begärs en skriftlig redogörelse för Advokatsamfundets kostnader för kansli och representation för åren 2000-2004 och för styrelse och internationell verksamhet för åren 2003-2004. Författarna vill också att styrelsen redovisar hur ledamöternas obligatoriska försäkringar har utnyttjats. De anser att verksamhetsberättelsen är omotiverat påkostad och efterlyser istället utökad ekonomisk information. Motionärerna vill även att fullmäktigemötet 2006 kan presentera en femårsbudget för samfundet och servicebolaget. Bakom motionen står Fredrik von Baumgarten,Peter Danowsky, Lars Wenne, Wilhelm Lüning, Olof Nilsson och Rolf Åbjörnsson.

Sektion för humanjurister
Det bristande rättsskyddet och rättshjälpen måste förbättras. Samfundet bör därför inrätta en särskild sektion för att aktivt arbeta med humanjuridikens problem, bland annat gentemot statsmakterna och försäkringsbolagen. Det föreslår Michael Tuveson i en motion. Till denna motion har ett tjugotal anslutningsmotioner skickats.

Förbättra mottagandet av förslag
I en motion från Hässleholms Advokatförening yrkas att fullmäktige utser en kommitté med uppgift att klarlägga hur samfundet dels på ett rationellt sätt ska ta emot och behandla förslag från ledamöterna vad avser advokaternas allmänna yrkesintressen och närliggande frågor, dels hur samfundet på ett mer effektivt och kraftfullt sätt ska kunna informera om advokaternas samlade synpunkter.

Publicerad i nr 4 2005