Annonser

Höjd straffavgift väntas föreslås

Efter sommaren kommer ett förslag om eventuella förändringar av straffavgiften för advokater som bryter mot god advokatsed. Med största sannolikhet är en kraftig höjning av takbeloppet för straffavgiften att vänta.

I januari i år tillsatte Advokatsamfundets styrelse en arbetsgrupp med uppdraget att se över taket för den straffavgift som disciplinnämnden kan besluta om. Förutom taket ska gruppen också behandla andra frågeställningar kring straffavgiften, framför allt om beslut om straffavgift ska kunna överklagas.

Arbetsgruppen har haft sammanlagt fyra sammanträden under våren. En statusrapport om arbetet hittills har överlämnats till styrelsen, som behandlade den vid sitt möte i juni. Slutrapporten väntas vara färdig efter sommaren.

– Det har varit möten med stort engagemang och med öppna och konstruktiva diskussioner. Vi arbetar nu med att färdigställa vår slutrapport. Jag kan inte ännu gå in på några detaljer, mer än att vi högst sannolikt bland annat kommer att föreslå en kraftig höjning av straffavgiften, säger advokat Charlotta Falkman, ordförande i styrelsens arbetsgrupp.

I dag är taket för den straffavgift som en advokat som brutit mot god advokatsed kan åläggas att betala 50 000 kronor. Eftersom de disciplinära påföljderna regleras i rättegångsbalken krävs lagändringar för att höja straffavgiften. En förändring av straffavgiften kan därför komma att ta tid.