Annonser

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet har avgivit yttranden:

R-2023/1970 Promemorian Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

R-2023/1997 Betänkandet En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet (SOU 2023:53)

R-2023/2008 Betänkandet Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)

R-2023/2010 Departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen (Ds 2023:30)

R-2023/2036 Betänkandet Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden (SOU 2023:42)

R-2023/2069 Promemorian En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

R-2023/2115 Domstolsverkets promemoria Hemställan om utökade möjligheter till direktåtkomst i mål och ärenden om särskilda rättsmedel

R-2023/2126 Betänkandet Anonyma vittnen (SOU 2023:67)

R-2023/2127 Delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

R-2023/2130 Betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

R-2023/2158 Bolagsverkets promemoria Hemställan om författningsstöd för att ge Bolagsverket bemyndigande om föreskriftsrätt för anmälningar som kommer in på papper

R-2023/2178 Domstolsverkets promemoria Några processrättsliga reformer i allmän domstol

R-2023/2422 Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal 

R-2023/2542 Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifterna om verksamhet för betaltjänstleverantörer

R-2023/2457 Departementspromemorian Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)

R-2023/2490 Rättsmedicinalverkets förslag till föreskrifter om rättsintyg

R-2023/2550 Promemorian Stärkt skydd för vissa polisanställda R-2024/0028 Betänkandet Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:46)

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.