Annonser

Advokater i Europa

Arbetet med en särskild Europarådskonvention om advokatyrket är mycket viktigt. 

Sedan 1960 finns det i Europa en särskild sammanslutning av europeiska advokatorganisationer, CCBE. I organisationen finns hela 58 europeiska advokatsamfund och drygt 1 miljon advokater representerade. Det gemensamma arbetet inom CCBE är betydelsefullt. Arbetet syftar bland annat till att upprätthålla rättsstatliga principer (the rule of law) och mänskliga rättigheter i Europa och bidra till att advokater kan utföra sitt arbete oberoende och professionellt utan att utsättas för trakasserier eller andra hinder. 

I år när det är val till Europaparlamentet, har CCBE tagit fram ett särskilt manifest för att belysa frågor som ska främja rättvisa rättssystem inom Europa. I manifestet uppmanar CCBE bland annat de europeiska institutionerna att prioritera frågeställningar som är nödvändiga för att upprätthålla oberoende och effektiva rättssystem. Bland annat understryks vikten av EU-lagstiftning som respekterar kärnvärden för alla aktörer inom rättskipningen samt rättshjälpslagstiftning med tillräckliga resurser för att ge allmänheten juridiskt biträde vid behov.  

För några år sedan, 2016, initierade också CCBE en dialog med Europarådet för att undersöka möjligheterna att gemensamt arbeta fram en särskild, rättsligt bindande, konvention som slår fast advokatens särskilda roll. I dag saknas tyvärr ett rättsligt bindande instrument som klargör advokatrollen för upprätthållandet av rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. (1)

Om beredningsprocessen går som planerat kan en ny konvention om advokatrollen vara klar för ministerkommitténs beslut i slutet av 2024 eller början på 2025. Därefter ska den ratificeras av Europarådets medlemsländer och Sverige ska besluta om konventionen ska inkorporeras (som till exempel EKMR) eller transformeras i lämplig nationell lagstiftning. 

Arbetet med en särskild Europarådskonvention om advokatyrket är mycket viktigt. Den skulle få stor betydelse för såväl de nationella advokatsamfunden som europeiska advokater, men framför allt utgöra en robust rättslig grund för att bättre och effektivare kunna upprätthålla de rättssäkerhetsprinciper och andra grundläggande rättigheter som ska vara gemensamma för hela Europa och dess invånare. Ett rättsligt bindande dokument om advokatyrket är också viktigt för att Europarådets samtliga medlemsländer ska kunna motverka politiska strömningar som går emot demokratiska och rättsstatliga grundprinciper. Advokatsamfundet kommer att fortsätta arbeta aktivt, inom bland annat CCBE, för att konventionen om advokatrollen snart ska vara ratificerad som rättsligt bindande dokument. 

Mia Edwall Insulander
Advokatsamfundets generalsekreterare
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

1. Även om FN år 1990 tagit fram grundläggande principer om advokatrollen
(United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers) och Europarådet år 2000 har antagit en rekommendation kring rätten att utöva advokatyrket (Committee of Ministers Recommendation on the freedom of exercise of the profession of lawyer[CM/Rec(2000)21])