Annonser

”När ska advokater egentligen sluta upp att försvara kriminella?”

Frågan kom något oväntat från min bordsherre på en middag nyligen. Eller oväntat och oväntat, jag har fått liknande frågor tidigare men ställda på andra sätt. Den här frågeställningen rymde antingen en okunskap om viktiga rättsstatliga principer eller så var den felformulerad.

Frågan förpliktigar dock ändå att reflekteras över i dagar som dessa, eftersom frågeställningen  illustrerar att allmänhetens förtroende för advokater och deras arbete på senare tid har sjunkit. Jag är bekymrad över denna situation av flera skäl.

  1. För det första eftersom det inte är proportionerligt att dra slutsatsen att advokater generellt sett inte skulle vara kompetenta, eftersom det finns enskilda advokater som bryter mot god advokatsed.
  2. Därför att det leder till missuppfattningar och bristande kunskap om advokatens viktiga roll och uppgifter i en rättsstat. 
  3. Bristande förtroende och tillit till advokater kan leda till politiska förslag och i värsta fall konkreta förändringar av dagens lagstiftning som negativt påverkar advokaternas oberoende och därmed medborgarnas rättigheter.

Förtroendet för advokater har förstås påverkats av skriverier om enskilda advokater som begår ­etiska övertramp. Detta är också anledningen till att vi det senaste året har arbetat särskilt hårt och aktivt med tillsynsfrågor. 

I början av året tillsattes en tillsynskommitté, som redan har kommit med flera förslag, bland annat införandet av en ny tillsynsenhet på Advokatsamfundet. Den nya tillsyns­enheten ska, utifrån ett riskbaserat arbetssätt, arbeta med den proaktiva tillsynen. Det blir en förstärkning som är bra och som behövs. Vi behöver arbeta ännu mer aktivt och riktat för att tillse att advokater följer lagstiftning och god advokatsed. Den 15 november 2023 röstade också riksdagen igenom den höjning av straffavgifterna som vi har föreslagit. Detta är också ett led i arbetet med en förstärkt tillsyn. 

Parallellt med att vi på Advokatsamfundet arbetar aktivt med dessa frågor, behövs det också ökad förståelse för och kunskap om vilken viktig del av rättssamhället som advokater utgör; en absolut förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter faktiskt ska kunna hävdas och upprätthållas. Det är inte bara högtravande ord utan en faktisk realitet att advokater behövs för sina klienter och att det måste finnas en motvikt till staten i rättsprocessen. Detta särskilt i tider där de brottsbekämpande myndigheterna får utökade resurser. Det är av den anledningen som förslag om att förstatliga delar av Advokatsamfundet inte bara är principlöst, utan också kan vara farligt för vår demokratiska rättsstat.  Jag vill därför här gärna rikta en uppmaning till alla advokater, men också andra som arbetar inom rättssamhället och har en förståelse för vikten av vår rättsstat, att vi hjälps åt att förklara, diskutera och bemöta påståenden och ifrågasättanden av advokatrollen och ett oberoende Advokatsamfund.

Det självklara svaret på min bordsherres fråga är att en försvarsadvokat naturligtvis inte ska ”sluta upp att försvara sina klienter”, eftersom vi då inte längre har
kvar vår rättsstatliga demokrati. Men om frågan i stället syftade på att ifrågasätta Advokat­samfundets syn på den kriminalpolitiska utvecklingen, så kanske
svaret är att rättssäkerhet inte måste innebära en minskad effektivitet i brottsbekämpningen. Vi har alla ett intresse av att upprätthålla ”the rule of law”.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare Sveriges advokatsamfund
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se