Annonser

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:

R-2023/1080 Betänkandet Staten och betalningarna (SOU 2023:16)

R-2023/1124 Departementspromemorian Avtal med Finland om polissamarbete i gränsområdet (Ds 2023:16)

R-2023/1155 Departementspromemorian Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (Ds 2023:17)

R-2023/1174 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

R-2023/1198 Betänkandet Genomförande av minimilönedirektivet (SOU 2023:36)

R-2023/1199 Departementspromemorian En översyn av vissa frågor om offentliga biträden (Ds 2023:14)

R-2023/1202 Betänkandet Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:33)

R-2023/1220 Departementspromemorian Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning (Ds 2023:24)

R-2023/1231 Betänkandet Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38)

R-2023/1240 Betänkandet Datalagring och åtkomst till elektronisk kommunikation (SOU 2023:22)

R-2023/1248 Departementspromemorian Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (Ds 2023:15)

R-2023/1319 Betänkandet Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37)

R-2023/1320 Departementspromemorian En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling (Ds 2023:21)

R-2023/1335 EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna

R-2023/1452 Promemorian Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket

R-2023/1487 Slutbetänkandet En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39)

R-2023/1717 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

R-2023/1904 Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

R-2023/2081 Utkast till lagrådsremiss Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

R-2023/2163 Integritetsskyddsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.