Annonser

Tillsynskommitténs arbete

Tillsynsenhet ska stärka tillsynen över advokaterna

En särskild tillsynsenhet som arbetar skilt från disciplinnämnden, och ett riskbaserat arbetssätt, är tillsynskommitténs senaste förslag för att stärka tillsynen över advokaterna. I november sa styrelsen ja till förslagen, och redan nu pågår arbetet för att bygga upp den nya enheten.

I oktober lämnade tillsynskommittén sin andra delrapport om hur tillsynen ska stärkas till Advokatsamfundets styrelse. I rapporten, vars förslag nu antagits av styrelsen, föreslås att det byggs upp en ny enhet vid samfundets kansli i Stockholm, som bara ska arbeta med den proaktiva tillsynen. 

– Fördelen med en tillsyns­enhet är att man skiljer den proaktiva tillsynen från såväl generalsekreteraren som den reaktiva tillsynen, alltså disciplinnämndens verksamhet. De olika rollerna blir tydliga, säger advokat Bo Ahlenius, ordförande i tillsynskommittén.

Tillsynsenheten ska alltså vara skild från disciplinnämndens verksamhet och rapportera till generalsekreteraren, som i sin tur kan inleda så kallade initiativärenden i disciplinnämnden. Enligt Bo Ahlenius ska enheten i första hand ingripa tidigt och hjälpa advokater att organisera sig och bedriva sin verksamhet så att de inte kommer i konflikt med god advokatsed.

– Ändå blir det ofrånkomligen så att tillsynsenheten ofta kommer att få agera ”polis”. Det är då viktigt att den advokat som tillsynsenheten anser har agerat klandervärt kommer att bedömas av andra personer än de som varit involverade i den proaktiva granskningen. Det känns som en rättssäkerhetsfråga, säger Bo Ahlenius. 

Den nya tillsynsenheten ska arbeta riskbaserat. I praktiken innebär det, enligt rapporten, att den proaktiva tillsynen anpassas efter de problem som Advokatsamfundet uppmärksammar. Arbetet ska bedrivas utifrån en årlig tillsynsplan och rikta in sig på olika teman. Relativt nystartade advokatbyråer, advokatbyråer med förhållandevis många biträdande jurister i förhållande till advokater och byråer med ett flertal mottagningskontor spridda i landet är några teman som kommittén nämner.

Den nya tillsynsenheten beräknas vara på plats i början av 2024. Just nu pågår rekrytering av jurister till enheten.  Tillsynskommittén ska avlämna sin slutrapport i januari nästa år.

Redan nu har kommittén varslat om att den planerar att lägga fram förslag om särskilda kvalifikationskrav på brottmålsadvokater som tar sig an allvarliga och komplicerade mål. Bo Ahlenius är också öppen för att hans och den övriga kommitténs uppdrag kan förlängas under en period, om styrelsen ser behovet. 

– Styrelsen vill kanske kunna återremittera vissa frågor för ytterligare belysning eller kanske ge oss något extra direktiv. Vi får se vad styrelsen beslutar, säger han.   Tillsynskommitténs delrapport finns att läsa på Advokatsamfundets webbplats.

Läs mer på s. 47

Om tillsynskommittén

Advokatsamfundets styrelse fattade i december 2022 beslut om att tillsätta en tillsynskommitté med uppdraget att lämna förslag på hur den proaktiva tillsynen ytterligare kan stärkas. Till ordförande utsågs advokat Bo Ahlenius och till vice ordförande advokat Bengt Ivarsson. Kommittén består därutöver av advokaterna Emma Berglund Uväng, Klas Bjuremark, Peter Danowsky, Ghita Hadding Wiberg, Oskar Hillmann, Carla Pantzar, Andreas Victor och Sait Umdi som ledamöter.

I juni i år lämnade kommittén en första delrapport, om kraven på mottagningskontor. Under hösten kom den andra delrapporten, med förslag om en ny tillsynsenhet och ett riskbaserat arbetssätt. I november fattade Advokatsamfundets styrelse beslut om att följa rekommendationerna i del­rapport två.