Annonser

Målsägandebiträde fick ersättning för promenad

Ett målsägandebiträdes val av transportsätt bör som regel godtas, anser Högsta domstolen, som beviljar en advokat ersättning för gångtid till hovrättsförhandlingen.

Beslutet gäller en advokat i Örebro som var målsägande­biträde i ett brottmål i Göta ­hovrätt. Vid huvudförhandlingen inställde han sig via videolänk från Åklagarkammaren i Örebro. Advokaten begärde ersättning för tidsspillan för den tid han hade gått mellan sitt kontor till åklagarkammaren – sammanlagt 30 minuter.

Hovrätten avslog hans begäran om ersättning för tidsspillan med hänvisning till hovrättsavgörandet RH 2009:85. Hovrätten för Nedre Norrland nekade där ett målsägandebiträde ersättning för tidsspillan för gångtiden från kontoret till hovrätten, eftersom hon hade kunnat ta taxi till en lägre kostnad.

Örebroadvokaten överklagade till HD, som ändrade hovrättens beslut och beviljade den begärda ersättningen. HD konstaterar att ett målsägandebiträde har ett ansvar för att begränsa kostnaderna för det allmänna, när biträdesuppdraget utförs. Det innebär bland annat att biträdet är skyldigt att välja det transportsätt som sammanlagt ger upphov till lägst kostnader. Vilket sätt som är mest kostnadseffektivt beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Som regel kan domstolen utgå från att målsägandebiträdets bedömning av lämpligt transportsätt har haft fog för sig. Därför behöver domstolen då inte göra egna bedömningar av kostnaderna för alternativa transportsätt. I det aktuella fallet finner HD att det inte finns anledning att ifrågasätta advokatens val av sätt att transportera sig. Därför har han rätt till den begärda ersättningen för tidsspillan.

HD:s beslut den 29 maj 2020 i mål nr Ö 3761-19