Annonser

JO kritiserar Kriminalvården

Kriminalvårdens beslut att transporter för Polisen endast skulle utföras i den utsträckning som Kriminalvårdens transportkapacitet medgav stred direkt mot en förordning. Det fastslår chefs-JO Elisabeth Rynning, som i ett beslut riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården.

Kriminalvårdens beslut fattades den 22 december 2017. Kriminalvårdens transportorganisation var vid den tiden inte uppbyggd för att hantera annat än planerade inrikestransporter under dagtid. Som en följd av detta hade Kriminalvården ytterst begränsade resurser att bistå Polismyndigheten med transporter, och det kunde uppstå situationer där myndigheten inte klarade att utföra en transport inom den tid som krävs.

I sitt beslut konstaterar chefs-JO att Kriminalvårdens beslut står i direkt strid med 6 § första stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården, där det anges att myndigheten ska verkställa bland annat de transporter som Polismyndigheten överlämnar med stöd av 29 a § polislagen.

Chefs-JO konstaterar vidare att avsikten med regeringens styrning av myndigheter är att skapa tydlighet och förutsebarhet. Kriminalvårdens beslut har motverkat detta syfte och därmed en av grunderna i en rättsstat. Kriminalvårdens beslut har också fått allvarliga konsekvenser för enskilda frihetsberövade, och bland andra barn och unga omhändertagna för vård har blivit kvar i polisarrester i väntan på transport.