Annonser

Nya regler om ogrundade asylansökningar kritiseras

Advokatsamfundet säger nej till nya regler om ogrundade asylansökningar.

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar förslagen i departementspromemorian Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer (Ds 2020:2).

Förslaget innebär att Migrationsverket ska kunna anse en ansökan som uppenbart ogrundad och besluta om avvisning med omedelbar verkställighet när sökanden kommer från ett land som finns upptaget på en förteckning över säkra ursprungsländer. Ett sådant beslut får dock endast fattas om landet även efter en individuell prövning av sökandens skäl kan betraktas som säkert för honom eller henne.

I sitt remissvar skriver samfundet att man ”har förståelse för att regeringen ser ett behov av att anpassa den svenska migrationslagstiftningen till EU-rätten så som den klargjorts genom EU-domstolens avgörande C-404/17, A mot Migrationsverket”. Det finns dock flera skäl som talar emot förslagen i den aktuella departementspromemorian, bland annat att det är tveksamt om slutsatserna verkligen vilar på ett tillräckligt faktaunderlag, liksom om förslaget ”tillgodoser de grundläggande krav på rättssäkerhet som måste ställas på asylprövningssystemet”.

Advokatsamfundet pekar också på de pågående förhandlingarna om harmoniseringar av regler om asylansökningar som pågår inom EU. Med hänsyn till dessa är det tveksamt om det över huvud taget är lämpligt att genomföra lagändringar på området just nu, anser Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets remissvar över ”Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer” (Ds 2020:2)