Annonser

Advokatsamfundet är aktivt i kontakter med myndigheter

Advokatsamfundet har kontaktat en rad myndigheter för att bevaka advokaternas intressen med anledning av det nya coronaviruset.

Advokatsamfundet arbetar aktivt och löpande med att bevaka advokaternas intressen och frågeställningar med anledning av coronavirusets spridning. Under den senaste tiden har samfundet varit i kontakt med flera myndigheter.

Advokatsamfundet gjorde den 23 mars 2020 en hemställan till Justitiedepartementet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att advokater som utför uppdrag i landets domstolar som rättsligt biträde ska anses ha en samhällsviktig funktion. MSB återkom kort efteråt med besked att offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägandebiträden i mål med tvingande tidsfrister hade tagits med i exempellistan på samhällsviktiga verksamheter som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4.

– Advokatsamfundet finner det glädjande att MSB direkt tog till sig samfundets argument och tog med de nämnda rättsliga biträdena i sin lista över verksamheter som ska anses vara samhällsviktiga, säger generalsekreterare Mia Edwall Insulander. 

Domstolsverket

Advokatsamfundet skrev till Domstolsverket i mars med anledning av att domstolar ställer in vissa mål, vilket får ekonomiska konsekvenser för de ombud som har rätt till ersättning av statliga medel. Advokatsamfundet frågade om Domstolsverket kan verka för en samlad dialog med domstolarna om möjligheten för advokater som har förordnanden som rättsliga biträden att kunna delfakturera för arbete de redan har lagt ned i mål som inte kommer att kunna slutföras inom överskådlig tid.

Advokatsamfundet fick den 23 mars 2020 svar från Domstolsverket. Myndigheten svarade att myndigheten inte har möjlighet att samordna en dialog, eftersom domstolarna är självständiga myndigheter, och att det är varje domares sak att besluta om förskott på ersättningar utifrån rådande lagstiftning och praxis. Mot bakgrund av Domstolsverkets svar påminde Advokatsamfundet om möjligheten att begära förskottsbetalning i de enskilda fallen i enlighet med de bestämmelser som finns i rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen samt i praxis.

Advokatsamfundet skrev den 27 mars 2020 till samtliga Sveriges domstolar om hanteringen av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning.

Migrationsverket

Den 27 mars 2020 skrev Advokatsamfundet till Migrationsverket om hantering av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden. I skrivelsen tog Advokatsamfundet också upp oroande uppgifter om situationen vid besök i vissa av Migrationsverkets lokaler, där ombud och offentliga biträden hade tvingats vistas i väntrum med ett mycket stort antal besökare i väntan på inbokade möten.

Migrationsverket besvarade den 6 april Advokatsamfundets skrivelse om rutiner för förskottsbetalningar och om åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. 

Försäkringsbolag

Advokatsamfundet sände den 7 april en skrivelse till alla försäkringsbolag som är anslutna till Ombudskostnadsnämnden. I skrivelsen tog Advokatsamfundet upp frågan om försäkringsbolagens hantering av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning.

Många av landets domstolar har ställt in eller flyttat rättegångar i stor omfattning till följd av virusets spridning. Domstolarnas nödvändiga prioritering har fått effekten att tvister mellan enskilda tar väsentligt längre tid än vanligt. Det får effekter främst för mindre advokatbyråer som i huvudsak sysslar med rådgivning i tvister mellan privatpersoner och där den enskildes rätt till rättsskydd är en förutsättning för att kunna åta sig uppdraget.

I skrivelsen till försäkringsbolagen framhåller Advokatsamfundet behovet av att de advokater som berörs får möjlighet till förskottsbetalning för den tid de redan har lagt ned i pågående mål och ärenden där den enskilde har rätt till rättsskydd, med hänsyn till vikten av att den samhällsviktiga verksamhet som utövas av domstolar och advokater ska fortsätta att fungera även i det krisläge som råder.

Den särskilda ingångssidan för coronarelaterade händelser på samfundets webbplats