Annonser

Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen står fast vid tidigare praxis om att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Över en tredjedel av justitieråden ansåg dock att praxis borde ändras, när frågan prövades i december.

I mitten av december meddelade Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, dom i målet gällande beskattning av styrelsearvoden. Målet, som var ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden, avgjordes i plenum, alltså av samtliga justitieråd i HFD.

Frågan i målet var om ett styrelsearvode som faktureras av och intäktsförs i ett advokataktiebolag som styrelseledamoten äger, ska tas upp som inkomst hos bolaget eller hos ledamoten vid beskattningen.

HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked, vilket innebär att tidigare praxis om att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten personligen står fast. I domen skriver HFD bland annat att det kan konstateras ”att presumtionen om beskattning hos ledamoten och som inkomst av tjänst har gällt sedan länge och får anses ha bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen relativt nyligen genom rättsfallet HFD 2017 ref. 41”.

Högsta förvaltningsdomstolen menar att det inte framkommit något som gör att en ändring av praxis framstår som angelägen. Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs därmed och i det här fallet ska advokatens styrelsearvode beskattas som inkomst av tjänst.

Sex av sexton justitieråd var skiljaktiga och ansåg att det fanns skäl att ändra tidigare praxis. De ansåg därmed att arvodet inte skulle beskattas hos ledamoten personligen. Ytterligare justitieråd var skiljaktiga gällande motiveringen.

Advokatsamfundets uppfattning är att inkomster från styrelseuppdrag, liksom från andra uppdrag av personlig karaktär som offentlig försvarare, offentligt biträde, konkursförvaltare eller skiljeman, bör beskattas som inkomst i näringsverksamhet. Samfundet avser nu att arbeta för en lagändring.