Annonser

Disciplinnämnden 2019

Anmälningarna blir allt färre

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2019 var 5 procent mindre än 2018. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter, trots att antalet advokater ökar.

År 2019 kan betecknas som ett normalår för Advokatsam­fundets disciplinverksamhet. Antalet avgjorda ärenden och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som föregående år.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 456 anmälningar mot advokater under 2019. Det är 5 procent färre än under 2018; under samma tid ökade antalet advokater med drygt 2 procent.

Advokatsamfundets styrelse tog också upp 53 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2019, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet.

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 456 anmälningar under 2019. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 25 procent, trots att advokaterna har blivit 73 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 6 125 advokater år 2019.

– Advokatsamfundet arbetar långsiktigt med advokatetik på flera fronter: höga inträdeskrav för att bli advokat, krav på advokatexamen där advokatetik är en viktig del, obligatorisk pro­fessionell vidareutbildning för alla advokater och proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer. Det sjunkande antalet anmälningar visar att arbetet har gett resultat, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Totalt 636 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2019. Antalet avgjorda ärenden är ungefär lika många som normalt för de senaste åren.

De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 128 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 196 ärenden under 2019. Av dem ledde 129 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (75) blev påföljden för advokaten en erinran. Men 26 advokater fick varningar, och 28 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2019 uteslöts inte någon advokat ur Advokatsamfundet.