Annonser

Avhandlingar

Mikael Hansson: Kollektivavtalsrätten: en rättsvetenskaplig berättelse, Iustus
Svensk arbetsmarknad har sedan decennier tillbaka präglats av att arbetsmarknadens parter reglerat villkoren på arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Här ges en översikt över kollektivavtalsrätten, den historiska utvecklingen, internationaliseringen och andra samhällsförändringar som hotar kollektivavtalet, kollektivavtalssystemets struktur, dess civilrättsliga karaktär och förhållande till EU-rätten.

Mårten Knuts: Kursmanipulation på värdepappersmarknaden, Finska juristföreningen
Kursmanipulation som brott är fortfarande ett ganska outforskat ämne. Avhandlingen är den första publicerade monografin om kursmanipulation i Norden och bidrar därför till att förtydliga rättsläget på området. Avhandlingens syfte är att tolka och systematisera förbudet mot kursmanipulation i värdepappersmarknadslagen 5:12 §. Detta mynnar ut i konkreta rekommendationer för var gränsen bör gå mellan vad som är tillåtet och vad som är otillåtet. Förbudet mot kursmanipulation på värdepappersmarknaden baserar sig på ett EG-rättsligt direktiv. Boken innehåller därför komparativa avsnitt och är av intresse för jurister i hela Norden. Avhandlingen behandlar även praxis från disciplinnämnderna vid börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

Mårten Knuts är verksam som advokat vid advokatbyrån Waselius & Wist i Helsingfors.