Annonser

Referensgrupp har bildats

Till projektet Flodvågens Offer har generalsekreteraren bildat en referensgrupp. I den ingår: advokat Dick Lundqvist, advokat Claes Langenius, advokat Tomas Nilsson, generalsekreterare Anne Ramberg, advokat Anne-Marie Pouteaux, advokat Fredrik von Baumgarten, samt advokat Fredric Renström.
Tidskriften Advokaten ställde några frågor till referensgruppen. Här är frågorna och svaren.
1. Vad tycker du om själva projektidén?
2. Varför har ni valt att vara med?
3. Vad kan ni bidra med från er byrå?
4. Ser du något problem eller fara med denna typ av projekt?

Claes Langenius, Advokatfirman Hammarskiöld & Co
1. Detta är en mycket lovvärd idé och initiativ av Advokatsamfundet och det ger möjlighet för oss advokater att pro bono göra en viktig samhällsinsats för de personer som drabbats av den svåra naturkatastrofen i Asien.
2. Vi vill delta i detta projekt eftersom vi tycker att det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt visa vårt samhällsengagemang och hjälpa offren för naturkatastrofen.
3. Vi kan hjälpa drabbade personer med juridiska råd, med kontakter gentemot myndigheter och försäkringsbolag och därigenom vara ett stöd för dessa.
4. Projektet kommer att drivas inom Advokatsamfundets ram och antagande av uppdrag och klienter kommer naturligtvis att ske med iakttagande av samfundets etiska regler bland annat klientkonflikt och motpartskontroll. Detta gör att vi inte kan se några direkta problem som inte kan lösas efter hand.

Fredrik von Baumgarten, Advokatfirman Vinge
1. Det är en mycket bra idé och för Vinges del tycker vi särskilt om att den handlar om företags samhällsengagemang samtidigt som projektet ger möjlighet för individuellt, i det här fallet juristers eget aktiva deltagande. Att det är ett för alla olika advokatyrkeskategorier, dvs för hela kåren, gemensamt projekt är också positivt.
2. Av de skäl som återfinns ovan under 1 och då projektet väl harmonierar med Vinges vision som är: ”En globalisering med respekt för kommande generationer där vi medverkar som en framgångsrik och ansvarstagande affärsjuridisk rådgivare.”
3. Vinge har relativt stora resurser, inklusive många jurister som i olika sammanhang visat stort intresse för den här typen av projekt. För Vinges del har vi dock den nackdelen att flera intressekonflikter med säkerhet kommer att uppstå och att tillgången till den juridiska expertis som sannolikt kommer att efterfrågas mest är begränsad inom Vinge. Men det är frågor som vi inom ramen för projektet säkert kommer att finna lösningar eller alternativ till.
4. Att det väcker förhoppningar som inte alltid kan tillfredsställas och att den internationella solidaritetsaspekten inte kunnat rymmas inom ramen för projektet.

Jan Kansmark, Mannheimer Swartling
1. Jag anser att det är viktigt att svenska advokater visar samhällsansvar i olika sammanhang. Därför ser jag mycket positivt på idén som sådan. I många länder ligger det i advokaters yrkeskodex att arbeta ”pro bono”, dvs att biträda i ömmande fall utan ersättning.
2. Vi har under lång tid arbetat ideellt i olika samhällsrelaterade projekt inom ramen för vad vi kallar ”MSA i samhället”. Vi är engagerade i ett antal olika projekt såväl i Sverige som utomlands. Därför är det självklart för oss att ställa upp även vid en katastrof av denna omfattning. För oss är det också viktigt att hjälpa den drabbade befolkningen i Asien. Vi har därför också lämnat ett penningbidrag till Röda Korset.
3. Jag tror att vi kan göra en hel del olika saker. Vi kan till exempel biträda i enskilda fall inom ramen för vår kompetens. Vidare kan vi biträda med rättsutredningar och ställa vårt internationella kontaktnät till förfogande för projektet. Vi kan också biträda med vissa mer administrativa frågor.
4. Rätt hanterat bör inte projektet ge upphov till några problem. I det sammanhanget tror jag att det är viktigt att det är samfundet som är initiativtagare till projektet och att samfundet också administrerar projektet. Vidare tror jag att det är viktigt att biträde i varje enskilt ärende i dess helhet lämnas på pro bono- basis.

Fredric Renström, Advokatfirman Abersten HB
1 och 2. Den katastrof som drabbat Sverige och världen påverkar givetvis oss alla direkt eller indirekt. Att i mån av förmåga kunna bidra till åtminstone viss skadelindring känns för oss synnerligen angeläget. Det bidrag som advokatbyrån genom advokatsamfundets samordning nu kan ge, möjliggör också för de drabbade och deras anhöriga att få rådgivning inom ramen för byråns kompetens.
3. Vi på advokatbyrån är beredda att, inom ramen för våra respektive kompetensområden, bistå med juridisk rådgivning.
4. Ett problem kan uppstå om vissa rättssökandes uppdrag tar mycket tid i anspråk, med konsekvens att de allokerade timmarna inte räcker till för andra rättssökande och att helt enkelt timmarna tar slut under pågående ärende. Problemet får dock lösas från fall till fall. En sak, som möjligen inte är ett problem men som ändå bör klargöras i informationen om projektets praktiska utformning, är om juristen ifråga, som ju är den som har att bedöma den rättssökandes möjlighet till framgång, anser att den som söker juridisk rådgivning saknar fog för sin sak kan detta kanske vara svårt att acceptera för den som lovats fritt juridiskt bistånd. Detsamma gäller givetvis om juristen av annan anledning inte anser sig kunna åta sig uppdraget. Särskilda krav på tydlighet ställs i dessa situationer på ombudet.

Tomas Nilsson, Sju Advokater
1. Idén är utmärkt. Ingen kan ställa sig utanför eller vara oberörd av denna händelse. Frivilliga initiativ är omistliga och stärker även samhörighetskänslan inom kåren.
2. Se ovan. Till detta kommer att det inte känns bra att dra sig undan när andra gör en insats.
3. De flesta kan bidra på något sätt. Redan att hjälpa till att sortera och formulera frågeställningar och behov är en viktig insats. En bred kompetens finns därutöver inom samfundet att bidra med lösningar.
4. Knäckfrågan är att matcha de hjälpsökandes behov mot olika kompetenser hos advokatbyråerna. Med god vilja går det, och jag tror också att en uppriktighet om detta ”problem” möts av förståelse från dem som vi ska bistå.

Ann-Marie Pouteaux, Wistrands advokatbyrå
1 och 2. Idén är vällovlig och när Sveriges advokatkår tar ett samlat grepp vill vi på vår byrå också ställa upp för de drabbade.
3. Vi har och har aldrig släppt kompetensen på den delen av familjerätten som har med boutredningar att göra. Vi har även en stark avdelning som kan försäkringsrätt.
4. Det är synnerligen viktigt att projektet verkligen blir ett ideellt initiativ. Det får absolut inte urarta i ett marknadsföringsjippo för olika byråer.

Dick Lundqvist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och ordförande i Stockholmsavdelningen
1. Ett mycket lovvärt initiativ i en angelägen fråga.
2. I en sådan här situation är det naturligt att bidra med de resurser som finns.
3. Inom ramen för projektet ställer byrån sin samlade affärsjuridiska kompetens och erfarenhet till förfogande.
4. Det gäller att fokusera på möjligheterna och inte svårigheterna.


Samfundets kontaktpersoner
På Advokatsamfundet har följande personer knutits till projektet:
· advokat Ulrika Forsberg
· jur kand Magnus Andersson
· jur kand Katarina Rosén
· sekreterare Eva Printzsköld
· biträdande chefsjurist Maria Billing.

Publicerad i nr 1, 2005