Annonser

Disciplinärenden – beslut våren 2005

1. Advokat borde inte ha upprättat gåvobrev utan föregående kontakt med givaren. Erinran tilldelad.
Anmälan, som inkom den 24 oktober 2002, gäller att advokaten A den 1 december 2000 utfärdat ett gåvobrev avseende vederlagsfri gåva av fastighet med oriktig fastighetsbeteckning. I senare gåvobrev hade givaren begärt vederlag av X om 280000 kr. Genom A:s felskrivning anser X att han drabbats av ekonomisk skada motsvarande beloppet i fråga.

A har anfört. X hade kontaktat honom sommaren 2000 med begäran att hans sambo skulle överlåta sin fastighet ”Z1:28” till viss person som gåva. Gåvobrev hade upprättats och sänts till X den 20 juni 2000. I september samma år hade X ringt och meddelat att gåvobrevet försvunnit och att han önskade ett nytt.

Gåvobrevet återkom sedan till advokatbyrån undertecknat och ingavs den 18 december 2000 för erhållande av lagfart. Inskrivningsmyndigheten återsände handlingarna med angivande att det inte fanns någon fastighet med i gåvobrevet angiven fastighetsbeteckning.

Ny ansökan ingavs den 20 februari 2001 på samma fångeshandling och upplystes att fastighetens officiella beteckning av misstag i gåvobrevet angetts som ”Y Z 1:28” i stället för rätteligen ”Q Z 1:28”. Lagfartsansökan avslogs, då den ingivna fångeshandlingen inte kunde anses avse denna fastighet.

Senare framkom att sambon aldrig undertecknat något gåvobrev och att tvister förelåg mellan samborna. Genom det senare gåvobrevet med vederlag hade parternas mellanhavanden lösts. – Det är ostridigt att han biträtt med upprättande av gåvobrev med felaktig fastighetsbeteckning.

Fråga gäller om advokat alltid har skyldighet att i samband med fastighetsöverlåtelse kontrollera riktigheten av om lämnad fastighetsbeteckning överensstämmer med fastighetens officiella beteckning.

För bedömningen torde det vara betydelselöst om den fastighetsbeteckning advokaten initialt erhållit är rätt eller fel, då det torde vara den underlåtna kontrollen som kan ifrågasättas. I så fall bör samma krav gälla för kontroll vid alla de tillfällen där namn eller beteckning eller uppgifter kan kontrolleras hos register och myndigheter.

Det gäller till exempel registreringsnummer vid överlåtelse av bilar hos bilregistret, kontroll av namn och registreringsnummer hos PRV när bolag är part liksom namn och personnummer hos skattemyndigheten.

På fråga av disciplinnämnden har A i yttrande daterat den 12 mars 2004 anfört följande. Kontakt med givaren förelåg ej före upprättandet av gåvobrevet daterat den 1 december 2000. Gåvobrevet avhämtades av X på kontoret.

Kontakt med givaren förevar före upprättandet av gåvobrevet daterat den 26 april 2001. Gåvobrevet i fråga tillställdes enligt önskemål från X B Enskilda Bank i K-ort. Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.

Nämndens bedömning
A borde inte ha upprättat gåvobrev utan föregående kontakt med givaren. Genom att göra så har A åsidosatt god advokatsed. På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket Rättegångsbalken. Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

Publicerad i nr 1, 2005