Annonser

Fortsätt att höra av er

Det här numret handlar om advokater och rättssamhället i coronans tid. Det är oundvikligt, pandemins utbredning över världen berör oss alla.

Hur det påverkar vår bransch utkristalliserar sig för var dag som går. Det är, som med mycket annat just nu, svårt att dra färdiga slutsatser om hur viruset långsiktigt kommer att drabba advokatbyråerna, men vi arbetar aktivt med olika frågeställningar varje dag.

Många ledamöter hör av sig till oss med frågor, det är välkommet! Både för att vi förhoppningsvis kan ge svar men också för att det ger oss information om vad som är angeläget för kåren. För att underlätta informationsutbytet har vi skapat en särskild sida på vår webbplats. Där finns nyheter om åtgärder som vi har vidtagit i ledamöternas intresse, intervjuer med advokater samt frågor och svar som kan vara av allmänt intresse för advokatkåren. Besök gärna coronasidan om du vill veta mer eller har frågor, läs mer om coronasidan.

Den exceptionella situation som pandemin har skapat har medfört oro för möjligheterna att genomgå utbildning i år. Vi har fått många frågor kring utbildningskravet, särskilt efter det att vi och många andra kursanordnare beslutade att ställa in kurser för tillfället. I skrivande stund finns ingen prognos för när kurserna kan återupptas. Bland annat av den anledningen fattade styrelsen ett beslut den 16 april om att tillfälligt ändra riktlinjerna för professionell vidareutbildning så att yrkesverksam advokat, för kalenderåret 2020, inte är skyldig att genomgå föreskrivna 18 timmar strukturerad utbildning. Läs mer om den tillfälliga ändringen av riktlinjerna för vidareutbildning.

Att vidareutbilda sig är mycket viktigt, och beslutet innebär inte någon ändring av stadgarna (36 §) där det framgår att ledamot är skyldig att på lämpligt sätt upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens, men i rådande situation är beslutet om att 18 timmar inte är ett krav år 2020 i ledamöternas bästa intresse. Det kommer att underlätta ekonomiskt samt medger större utrymme att arbeta, till exempel med framskjutna förhandlingar, när restriktionerna förhoppningsvis försvinner senare i år. Vi arbetar således aktivt med att försöka underlätta för advokaterna i en svår tid. Vi har också påbörjat viss digital utbildning. Jag vet också att många advokater i sin yrkesutövning arbetar med att hjälpa andra utsatta grupper, individer eller företag i dessa oroliga tider.

De frågeställningar som jag och mina medarbetare dagligen arbetar med påverkas också av svaren på den enkät som nyligen skickades till kåren. Av ledamöternas svar kunde man utläsa att våra advokatkurser är särskilt angelägna (62 procent) och att majoriteten vill upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår (71 procent). Svaren gavs när coronaviruset var i sin initiala spridningsperiod, men det understryker hur angeläget det är för oss, även i dessa exceptionella tider, att arbeta för lösningar som hjälper ledamöterna att upprätthålla sin kompetens. Fortsättning följer. Vi har antagligen många fler nya frågeställningar att förhålla oss till framöver. Fortsätt att höra av er!