Annonser

Sverige fälls i Europadomstolen

Sverige fälls för brott mot Europakonventionen i ett mål som rör Botniabanan.

Bakgrunden till tvisten är att 18 medlemmar i Degernäs samfällighetsförening motsatte sig en sträckning av Botniabanan i närheten av Umeå. Sträckningen går igenom ett så kallat Natura 2000-område, det europeiska nätverk av naturskyddsområden som har inrättats i enlighet med EU:s habitatdirektiv.

De flesta av medlemmarna i samfällighetsföreningen bor permanent eller delvis i fastigheter som ligger i närheten av naturskyddsområdet och de ansåg att tågbanan skulle orsaka buller och vibrationer och därmed påverka deras egendom negativt.

I juni 2003 fattade regeringen beslut om att tillåta byggandet av en tio kilometer lång järnväg i närheten av det berörda naturskyddsområdet. Tre av de boende i området överklagade då beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen och hävdade att det stred mot såväl svensk som europeisk lag, då området där järnvägen skulle dras ligger nära ett Natura 2000-område. Högsta förvaltningsdomstolen tog inte upp fallet till prövning. Domstolen ansåg att de boende kunde få en rättslig prövning av beslutet att bygga järnvägen senare. Under de efterföljande juridiska förhandlingarna ansåg dock domstolarna, däribland Högsta förvaltningsdomstolen, att de var bundna vid regeringens beslut från 2003.

I Europakonventionens artikel 6.1 stadgas om rätten till en rättvis rättegång. I domen slår Europadomstolen i Strasbourg fast att Sverige har brustit när det gäller att ge de boende runt Botniabanan i Umeå möjlighet till rättslig prövning av regeringens beslut att tillåta byggandet av järnvägen i närheten av deras fastigheter. Sverige har därmed brutit mot artikel 6 i Europakonventionen. Svenska staten har nu tre månader på sig att betala ut ett skadestånd på 20 000 euro.