Annonser

Oppositionen motionerar mot ändrade 3:12-regler

Trots massiv kritik från remissinstanserna och Lagrådet står regeringen fast vid sitt förslag i budgetpropositionen om ändrade 3:12-regler. Men oppositionens ledamöter i skatteutskottet har motionerat om ändringar.

Miljöpartiets representant i skatteutskottet, Mats Pertoft, har motionerat mot regeringens förslag att begränsa möjligheterna för delägare att använda 3:12-reglerna och begärt att regeringen ska återkomma med ett ändrat förslag.

Skatteutskottets vice ordförande Leif Jakobsson (S) och ytterligare sex socialdemokratiska riksdagsledamöter i skatteutskottet har också motionerat i frågan.

Mats Pertoft skriver i sin motion: ”Regeringens förändringar riskerar därmed att lägga en blöt filt över entreprenörsdrivna företag och riskerar allvarligt att hota deras tillväxtmöjligheter och möjligheten att nyanställa.” Pertoft begär ett nytt förslag till 3:12-regler ”som inte slår undan benen för dessa småföretag men som samtidigt begränsar möjligheterna till skatteplanering”.

Motionen från Miljöpartiet och motionen från Socialdemokraterna kritiserar båda beredningen av förslaget.

De sju S-riksdagsmännen skriver: ”Samtidigt ska staten givetvis uppmuntra entreprenörskap och gemensamt ägda små­företag. Staten ska inte reglera hur många delägare företagen ska ha.”

I båda motionerna anser motionärerna att frågan om ändrade 3:12-regler från början borde ha skickats till företagsskattekommittén och utretts grundligt där, så att ett mer samlat förslag kunde ha lagts fram.

Mats Pertofts (MP) motion: Motion 2013/14:Sk315
Socialdemokraternas motion: Motion 2013/14:Sk411Regeringens förslag om ändrade 3:12-regler i korthet:

• Löneunderlagsregeln ska få tillämpas bara om delägaren äger minst 4 procent av kapitalet i företaget.
• Det högsta löneuttagskravet sänks från dagens 10 inkomstbasbelopp till 9,6 inkomstbasbelopp från och med beskattningsåret 2016.
• Ett tak införs för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.
• En definition av dotterföretag vid tillämpning av löneunderlagsregeln införs, som innebär att med dotterföretag avses ett företag där moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 procent av kapitalet i företaget. För svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer gäller att dessa direkt eller indirekt måste vara helägda av moderföretaget.
• Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 procent av löneunderlaget i intervallet upp till 60 inkomstbasbelopp.
Regeringen föreslår också en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med 0,5 procentenheter – från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter enligt dagens regler till statslåneräntan ökad med 6 procentenheter.