Annonser

Remissinstanserna positiva till Nämndemannautredningen

Nämndemannautredningen presenterade sitt betänkande Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvali­ficerad medverkan (SOU2013:49) i juni. Utredningen föreslog att nämndemän ska rekryteras på ett nytt sätt, att nämndemän slopas i överrätterna, att två nämndemän i stället för tre ska delta i domstolsavgörandena och att fler brottmål ska avgöras utan nämndemän i tingsrätten.Nu har remissinstanserna yttrat sig. Generellt är remissvaren positiva till utredningens förslag.

Nämndemännens riksförbund avstyrker det nya rekryteringsförfarandet och ifrågasätter de förslag som minskar nämndemännens medverkan i domstolarna. Förbundet menar att det kan öppna vägen för maktmissbruk och korruption i domstolarna.

Från domstolsväsendets håll framhåller flera av svaren att förslagen när det gäller nämndemännens medverkan i brottmål måste samordnas med Straffprocessutredningens förslag.

Flera av remissinstanserna avstyrker förslaget om att en domare ensam ska kunna döma i brottmål där straffskalan är högst två års fängelse.