Annonser

Öppnare förfarande när ny Europadomare ska utses

För första gången har positionen som domare vid Europadomstolen annonserats ut helt öppet. Men fortfarande är processen lång innan den nya domaren utses av Europarådets parlamentariska församling, och det kan bli en period utan svensk domare i Strasbourgdomstolen.

Sveriges nuvarande domare, Elisabet Fura, lämnar Europadomstolen till sommaren 2012, några månader innan hennes mandatperiod går ut efter dryga nio år. Rekryteringen av en ny domare är nu i full gång.

En nyhet är att positionen för första gången utannonseras, precis som inhemska domartjänster. Tidigare har nomineringen skötts genom underhandskontakter med de personer regeringen sett som lämpliga, ungefär på samma sätt som man utsåg de högsta nationella domarna. Bakom den nya öppenheten ligger uttryckliga önskemål från Europarådet och Europadomstolen.

Och Sverige har nu följt uppmaningen. I annonser på sin webbplats och i de stora dagstidningarna har regeringen sökt tre personer att nominera till tjänsten. De sökande ska enligt annonsen vara ”moraliskt oförvitliga” och antingen uppfylla de villkor som erfordras för utnämning till högre domarbefattningar eller vara ”rättslärda med erkänd kompetens”.

Förutom de formella kraven betonar regeringen också kunskaper i folkrätt och mänskliga rättigheter och kunskaper i domstolens officiella språk samt ”erfarenhet av och förmåga att arbeta i en internationell miljö och med organisatoriska frågor”.

Enligt Europadomstolens regler ska varje land nominera tre personer till domarposten. Innan listan överlämnas till Europarådets parlamentariska församling, granskas den numera av en panel, bestående av tidigare domare och andra experter. Expertpanelens uppgift är att kontrollera att kandidaterna uppfyller de formella kraven, och helt enkelt är nog kompetenta. Trots att expertpanelen är ganska ny har den redan underkänt några kandidater, berättar Sveriges nuvarande domare Elisabet Fura.

Avgörandet vem av de tre svenska kandidaterna som ska utses fattas sedan av Europarådets parlamentariska församling vid ett av sina möten. De första mötena under 2012 hålls den 23 januari, den 23 april och den 25 juni. Elisabet Fura tror att ett beslut om ny svensk domare kan komma tidigast i april, men kanske troligare vid junimötet. Då har hon redan lämnat sin post för att tillträda som chefs-JO i Sverige.

Det riskerar alltså att bli en period då domstolen saknar svensk domare. I de nya regler för domstolen som antogs 2010 (protokoll 14 a) finns dock ett system för att fylla sådana luckor, genom en lista på ad hoc-domare som varje land fått lämna till Europadomstolen. På Sveriges lista finns Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Ian Cameron och Johan Hirshfeldt som kan komma att kallas in till domstolen för en period.