Annonser

Komplex konst att kunna ta betalt på korrekt sätt

Disciplinnämndens ordförande, advokat Lena Frånstedt-Lofalk, betonande advokatens skyldighet att alltid sätta klientens intresse före egenintresset när hon vid ett välbesökt Advokat i framtiden-seminarium talade om hur man som advokat kan ta betalt.

Hon konstaterade inledningsvis att arvodet självklart är en förutsättning för advokatverksamheten, men att advokatens skyldighet att vara oberoende och ha integritet också kommer in i bilden när man ska diskutera sätt att ta betalt.

– I portalparagrafen står att advokaten ska som oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen och inte får låta sitt handlande påverkas av egna fördelar eller obehag, vilket är bra att ha i minnet när vi talar om olika arvodesupplägg, framhöll Lena Frånstedt Lofalk.

Utgångspunkten vid all arvodering är att klienten aldrig behöver betala mer än vad som är skäligt, det är ett klientprivilegium. Men en matematisk formel för att komma fram till vad som är skäligt arvode finns förstås inte och här finns svängrum för olika uppfattningar.

Tidsåtgång, komplexitet, resultat, tidspress, kompetens i den aktuella frågan, ärendets betydelse för klienten, advokatens tillgänglighet var kriterier som åhörarna föreslog för skälighetsbedömningen.

– Allt detta och en del annat kan man titta på, men det är svårt att bortse från att tiden i realiteten ofta får ganska stort utrymme, den är ju ett enkelt mätinstrument. Men det är ju egentligen inte tiden advokaten lagt ned utan hur mycket tid som kan anses rimligt som bör vara utgångspunkten då.

Frånstedt Lofalk tog upp att tidskriften Advokaten tidigare berättat att större byråer fått klientönskemål om mer fokus på resultat än på tidsåtgång vid juridiska tjänster och underströk att advokaten, enligt de etiska reglerna, är skyldig att informera klienten om vilka faktureringsrutiner och debiteringsprinciper som tillämpas.

– Detta måste avhandlas med klienten så att man är överens då advokaten tar på sig uppdraget. Även om advokaten har ett avtal med klienten har den privilegiet att kunna få prövat i efterhand om arvodet blev oskäligt, och den risken får man som advokat leva med.

Hon hävdade att a conto-fakturering kan vara bättre än delfaktura om resultatet är en faktor för ersättningens storlek, eftersom pengar då kommer in löpande och kan användas i verksamheten – men det totala arvodet för uppdraget är inte bestämt utan avgörs först genom slutfakturan då resultatet är känt.

– Det är lätt att skicka delfakturor om bara tiden behöver beaktas, men ingår utfallet blir det knepigt. Man kan även använda olika typer av både debiterings- och faktureringsmodeller för samma klient, beroende på vilket ärende det är fråga om.

Regelverket vid riskavtal berördes, avtal där advokaten tar en risk eller om ersättningen på något sätt är beroende av utfallet. Den ekonomiska risken får inte vara oproportionerlig och så stor att den påverkar advokatens agerande negativt. Det finns även en bestämmelse som förbjuder att en viss procent av skadestånd eller liknande tillfaller advokaten, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Disciplinnämndens ordförande föreslog ett procentpåslag av arvodet vid positiva utfall i stället för en kvotdel av resultatet som en tänkbar lösning och bemötte synpunkten att procentsatser relaterade till utfallet inte behöver vara oskäliga – ”de innebär ju bara en riskfördelning”– så här:

– Inte procenten i sig. Men hela konstruktionen är ett problem. Hamnar vi i partnerskap med klienten tappar vi ombudsrollen, vem ska ha inflytande över exempelvis ett förlikningsförslag från motparten, advokaten? Det går inte.

Enligt Frånstedt Lofalk kan andra varianter av riskavtal vara i sin ordning, dessa måste bedömas från fall till fall. Att förutse ärendeutvecklingen är vanskligt och fast pris med ett tak är också fördelaktigast för klienten; rådet var att tydligt ange allt som ingår i det fasta priset och även vad som inte gör det, så klienten och advokaten är överens om vad som gäller.

– Delar av advokatbranschen har av tradition en hög lönsamhet. Visst har vi blivit mer pressade på senare år och ska vara uppmärksamma på detta. Men också komma ihåg nyttan vi har av varumärket advokat.

– Anledningen till att varumärket är så starkt är det förtroende vi byggt genom våra etiska regler, omvärlden vet vad de kan förvänta sig när det är en advokat inblandad och klienterna vill ha de förmåner det innebär att företrädas av en advokat, det är därför de vänder sig till oss!